[C3 22/05/20] Dùbhlan Dihaoine | Friday Challenge!

Madainn mhath a charaidean,

Ciamar a tha sibh? ‘S e Dihaoine a th’ ann. Mòran, mòran taing airson an obair cruaidh a tha sibh air a dhèanamh an t-sheacdain sa. Tha mi an dòchas gum bi deireidh sheacdain mhath agaibh uile.

Tha thidearan C3 air a thòiseachadh a toirt dùbhlan dhuibh uile gach Dihaoine. An-diugh, ‘s e “cia mhead toilet rolls an urrainn dhut a cuir ann an tùr?” Seo a” bhidio agamsa. An urrainn sibhse ga fheuchainn cuideachd? Coimhead air blog C3/2 agus C3F oir tha A’ Bh-Uas Grant agus A’ Bh-Uas Bloomer air fheuchainn cuideachd!

Gur math a thèid leibh!

A’ Bh-Uas Stone

Good morning friends,

How are you? It’s Friday. Many, many thanks to you for your hard work this week. I hope you all have a lovely weekend.

The C3 teachers have started proposing a Friday Challenge. Today’s challenge is “how many toilet rolls can you stack in a tower?” Here is my attempt. Can you try this too? Have a look at C3/2 and C3F’s blogs as Miss Bloomer and Miss Grant have both had a go too!

Good luck!

Mrs Stone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *