Dihaoine|Friday 22.5.20

‘S E DIHAOINE A TH’ ANN! Tha mi an dòchas gun robh seachdain math agaibh agus gun d’ fhuair thu cothrom airson beagan spòrs!

IT’S FRIDAY! I hope you had a good week and had some time for a bit of fun!

Seo dìreach beagan den obair mìorbhailleach a fhuair sinn an t-seachdain-sa.

This is just a little bit of the wonderful work we saw this week. 

Seo an obair matamataig aig Neve. Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn airgead. Here’s Neve’s maths work. We are learning about money. 

Seo an obair matamataig aig Indiana. Thòisich sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn cruinneachadh agus rinn Indiana bàrachd obair air seo, air sgàth ‘s gun robh e ag iarraidh dùbhlan- fìor mhath Indiana!

Here’s Indiana’s maths work. We started learning about rounding and Indiana did extra work because he wanted a challenge- excellent Indiana!

Seo an obair leughadh/cuspair aig Kashia, Tha Kashia ag iarraidh a bhith filmeadair and sgrìobh i gun fheum i a bhith math air obair-sgoiba, tionnsgnach agus ceannardas. Tha sinne a’ smaointinn gur e filmeadair sgoinneal a bhitheas tu Kashia!

Here’s Kashia reading/topic work. Kashia wants to be a filmmaker and has said that she would need to be skilled in teamwork, creativity and leadership. We think you will be excellent at this Kashia! 

Beagan spòrs | Bit of fun

Airson beagan spòrs aig an deireadh-sheachdain, dè mu dheidhinn piotsa a’ dhèanamh le a Bh-Uas Bloomer neo smoothie blasta a’ dhèanamh le Dawid?

For a bit of fun over the weekend, why not make pizza with Miss Bloomer or a yummy smoothie with Dawid?

Mar sin leibh an-dràsta!

Miss Grant agus Mrs Watson 🙂

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *