Ceilidh is Craic #6 – Còisir Gàidhlig Lodainn

A bheil sibh ag aithneachadh am boireannach os cionn an còisir seo? ‘S i Ms Cotter a b ’àbhaist a bhith na tidsear ciùil againn agus bidh i fhathast a’ tighinn a-steach gus NYCOS a theagasg dhuinn.

Chaidh Còisir Gàidhlig Lodainn a stèidheachadh anns a’ Ghearasdan ann an 1985 agus mar sin bha e iomchaidh gun robh am Mòd air ais anns an aon bhaile sin nuair a bhuannaich iad Sgiath cliùiteach Lovat & Tullibardine, prìomh chupa na còisir, ann an 1999. 

Bhuannaich iad an co-fharpais Puirt-a-beul san Òban ann an 2015 agus a’ gabhail an treas agus an ceathramh àite ann am farpaisean Puirt agus L&T sa Ghearasdan ann ann2017.  

Tha am pìos seo bhon choileanadh soirbheachail aca san Òban ann an 2015 .

Brùth air an ceangal gus an cluinntinn:

Do you recognise the lady conducting this choir?  It is of course our former Music teacher Ms Cotter.

Lothian Gaelic Choir was formed in Fort William in 1985 so it was fitting that the Mòd was back in that same town when they first won the coveted Lovat & Tullibardine Shield, the premier choir trophy, in 1999.

The choir has enjoyed significant success in recent years, winning the Puirt-a-beul in Oban in 2015 and taking third and fourth places in the Puirt and L&T competitions in Fort William in 2017.  This piece is from their winning performance in Oban in 2015.

The choir is conducted by Jackie Cotter and Angus Tully.