C4 – 2020.06.01

Haidh, a Charaidean!

Latha breagha a-rithist!  Seo dhuibh obair curraicealaim seachdaineil agus obair   litearrachd agus àireamhachd laitheil!

It’s a lovely day again!  Here is your weekly curriculum work and your daily literacy and maths work!

Weekly Grid:

Grid Week 9

Maths and Numeracy:

‘S e an obair matamataig an diugh a bhith ag obair air bloighean de àireamhan, MHA 4, duilleag 61.  Tha dealbh de MHA 4, duilleag 61 air a bhlog.   Freagairtean Diardaoin.  ‘S e an obair a bu thoil leinn fhaicinn anns na Learning Journals an t-seachdain sa: Bloighean co-ionnan.  Diciadain 03.06.20

Todays maths work is fractions of numbers, MHA 4 textbook page 61.  There is a photograph of MHA 4, page 61 on the blog.  Answers will be posted on the blog on Thursday. The work we would like to see in the Learning Journals this week is Equivalent Fractions that will be posted on Wednesday 03.06.20.

Number of the Day: aireamh an latha 010620

MHA4 d61 bloighean

MHA4 d61 bloighean

Literacy:

PowerPoint E and L 0106

pdf. document E and L 0106

Sound file- slide 3

Sound file – Chapter 16

Sound file – Chapter 17

 

Happy Learning,

Your C4 teachers 🙂