Cruinneachadh C7 Pàirt 1 is Pàirt 2 – 26.06.20

Fàilte do Cheumnachadh Clas 7 2020.  Mealaibh ur naidheachd, Clas 7; a’ chiad chlas a thàinig tro dhorsan Thaobh na Pàirce, agus tha sinn a’ guidhe gach soribheachadh dhuibh.  Tha sinn an dòchas gun còrd seo riubh.

Welcome to Clas 7 2020’s Leavers’ Celebration.  Congratulations, Clas7; you were the first class to step through the doors of Bun-sgoil Taobh na Pàirce as C1s, and we wish you all the very best.  We hope you will enjoy this.

Beannachd leibh an-dràsta…

 Le gach deagh dhùrachd,

A’ Bh. Uas NicPhàil agus Sgioba na Sgoile air fad

 

Soraidh Leibh C7 | Farewell C7

Clas 7,

Abair latha.   An latha mu dheireadh agaibh ann am Bun-sgoil Taobh na Pàirce.  Tha sibh air bliadhnaichean sona  chur seachad an seo agus tha sibh a-nis deiseil airson an ath cheum a ghabhail.  Tha sinn an dòchas gu bheil sibh làn toileachais agus gu bheil iomadh deagh chuimhneachan agaibh.  Abair bliadhna a bha againn còmhla – adventure dhuinn uile, ann an dòigh!

Continue reading “Soraidh Leibh C7 | Farewell C7”

[26.06.20 – latha mu dheireadh is an obair agaibh!]

Tha ar gaol oirbh uile C5!  Is e clas air leth a th’ annaibh. Chòrd e ruinn gu mòr a bhith còmhla riubh am bliadhna.  Feuch gum faic sibh a’ chruinneachadh mu dheireadh do C7 aig 11m an-diugh.  Deagh shamradh dhuibh, bithidh modhail, cùmaibh sàbhailte agus chi sinn sibh a-rithist, a’ mhòr chuid agaibh air ais aig TNP san Lùnasdal ann an C6!

We love you C5!  You’re a wonderful year group and we have absolutely loved being your teachers this year.  Remember to watch the final C7 assembly at 11am today.  Enjoy your summer, be good, be safe and we’ll see (almost all of you) back at TNP in C6 in August!

XXX

Deireadh na teirm C3F | End of term C3F

Hi C3F,

‘S e Dihaoine a th’ann an duigh an ‘s e deireadh an teirm a tha e! Tapadh leibh airson a bhith clas cho snog, a bha ag obair cruaidh anns an sgoil, agus aig an taigh. Tapadh leat gu na pàrantan cuideachd, a tha air a bhith a’ cuideachadh sibh aig an taigh. Tha sinn an dòchas gum bith saor-laithean ciùin, sporsail agaibh agus chì sinn sibh ‘s an Lùnastal!

Ma nach robh thu a’ faicinn an teachdaireachd air BBC Alba- seo e an seo: https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-teachdaireachdan-2

Tha sinn air cuairt-litir a’ cur ri cheile airson am bliadhna againn còmhla ann an C3. Dèan cliog gu h-ìosal.

Go to this Sway

 

It’s Friday today and it’s the end of term! Thank you for being such a lovely class, who worked so hard at school and at home too. Thank you too to all the parents for all your support.

Have a lovely, restful, fun holiday and we will see you in August!

If you didn’t see the special message on BBC Alba for C3F, click here: https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-teachdaireachdan-2

We have made a newsletter about our time together in C3. Click the link above.

Tìoraidh an-dràsta!

Miss Grant, Mrs Wight agus Mrs Watson

 

[C3 26.06.20] Dihaoine | Friday

Madainn mhath C3S,

‘S e Dihaoine a th’ ann agus  tha sinn a-nis air deireidh na teirm a ruigeil. Glè mhath a h-uile duin’ agaibh. Tapadh leat airson bliadhna sgoinneil agus airson an obair cruaidh a rinn sibh fhèin agus do theaglaichean.

Seo agaibh “Sway” le dealbhan de cuimhnichean againn bhon bliadhna.  https://sway.office.com/o9TsnAYpd5otGEES?ref=Link

It’s Friday and we’ve reached the last day of term! Well done everyone. Thank you for a great year and all your hard work and kindness from yourselves and your families.

Please click the link above to the “Sway newsletter” to see a gallery of our memories of our year in C3S.

Have a lovely Summer,

Le gaol,

A’ Bh-Uas Stone

https://www.youtube.com/watch?v=X9PecQAlgcU&feature=youtu.be&app=desktop

 

 

 

 

 

 

 

[C3/2 – 26.06.20] Deireadh na bliadhna | End of the year

Madainn mhath! | Good morning!

An-diugh ‘s e Dihaoine an 26mh latha den Ògmhios a th’ ann agus ‘s e an latha mu dheireadh ann an C3/2. | Today is Friday, the 26th of June and it is our last day in C3/2.

Tha sinn a-nis air 186 làithean a chur seachad am bliadhna ann an Clas 3/2. | Today is our 186th day in Clas 3/2.

Continue reading “[C3/2 – 26.06.20] Deireadh na bliadhna | End of the year”

[C2C – 2020.26.06] Dihaoine | Friday

An latha mu dheireadh ann an clas 2! The last day in class 2!

Tha mi duilich nach eil sinn ri chèile airson an latha mu dheireadh againn ach ‘s urrainn dhuinn a bhith ri chèile air loidhne agus ann an spiorad – dìreach coimhead air a’ bhideo gu h-ìosal.

Chì mi a-rithist sibh anns an Lùnastal nuair a bhios sibh ann an Clas 3.  Tha mi an dòchas gum bi làithean-saora math agaibh uile!

Continue reading “[C2C – 2020.26.06] Dihaoine | Friday”

Deireadh na terim ~ C2D

Tìoraidh clas a dhà!

Abair gun do chòrd a’ bhliadhna seo còmhla ribh rium. Gur math thèid leibh an ath bhliadhna, bidh bliadhna air leth agaibh ann an C3 còmhla ri na tidsearan ùr agaibh! Tha mi gur n-ionndrainn gu mòr agus tha mi an dòchas gum bi deagh làithean-saora agaibh uile, gu h-ìosal chì sibh bhidio le bhideothan is dealbhan spòrsail airson deiredh na terim.

Bye C2!

I have had such such a great year with you all. Good luck next year, you will all have a great year in C3 with your new teachers! I am missing you all and I hope you all enjoy your summer holidays, below you will see a video with some fun pictures and videos for the end of term.

Miss MacDougall

C6 Deireadh na Bliadhna

Hai C6,

Tha e doirbh ri chreidsinn gu bheil sinn air an latha mu dheireadh a ruigsinn!

An robh fios agaibh gu bheil sinn air 186 latha a chur seachad ann an Clas 6.  Is abair gun do chòrd am bliadhna ruinn.  Tapadh leibh uile airson a bhith cho laghach is gasta. Tha sinn ag radh cheerio gu Martha ann an C6G an-diugh- tha sinn an dòchas gun còrd an sgoil ùr ruit is cuimhnich gu bheil do charaidean fhathast an seo aig Taobh na Pàirce.   ‘S e an latha mu dheireadh aig Mgr McGuire a th’ann cuideachd ann an c6.  Tapadh leibh airson a h-uile sion tha thu air a’ dhèanamh am bliadhna dhuinn.  Bidh sinn gad ionndrainn gu mòr!!

Tha sinn an dòchas gum bi deagh samhradh agaibh air fad.

It’s hard to believe that today is the last day of term.  Did you know that you have spent 186 days in c6?  Thank you all for being such a lovely and caring year group.  It’s Martha’s last day in C6G today – we wish you all the best in your new school Martha and remember that you will always have friends here at Taobh na Pàirce.  We also say goodbye to Mr McGuire today.  Thank you for all that you have done for us all this year and we are really going to miss you.

Both Mgr McGuire and Miss MacIntyre want to wish you all a happy, safe summer.