[C3 02.06.20] Dimàirt | Tuesday

Madainn mhath C3,

Ciamar a tha sibh? Tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math. Seo agaibh an obair airson a latha. Dè nì sibh an-diugh?

Tapadh leibh airson an obair Èisteachd is Labhairt air Learning Journals. Bheir mi feedback duibh aig deireidh an t-sheachdain. Mar nach eil sibh air seo a dhèanamh fhathast, thoir sùil air blog an dè airson barrachd fiosrachaidh.

Tha sinn ag obair air na cèistean “an dèan?” agus “dè nì?” Èistibh a-mach airson “dè nì” san t-òran seo, leis an t-ainm ‘Dè Nì Mi?’ https://www.youtube.com/watch?v=gQEcKFP-pAo

Latha math dhuibh,

A’ Bh-Uas Stone

C3 Daily Activities 02.06.20

Good morning C3,

How are you today? Here’s your work for the day.

Thank you so much for your work on the Listening and Talking activities. I’ll give you feedback towards the end of the week. If you’ve not done it yet, have a look at yesterday’s blog for more details.

We’ve been working on the questions “will you do?” and “what will you do?” Listen to this song called “Dè nì Mi?” How many times do you hear the question “Dè Nì Mi?”

Have a lovely day,

Mrs Stone