C4 – 2020.06.02 – Daily Activities

Hallo C4!  Ciamar a tha sibh?

Fèisean nan Gàidheal – Blasad Gàidhlig – Òrain & Geamaichean

Just a reminder that the second of three sessions of  Fèisean nan Gàidheal’s Blasad Gàidhlig – Òrain & Geamaichean session starts at 10.30am today.  You log in using the same zoom login details from last week  (provided in the parent mail).

 

Here are your activities for today. Enjoy!

Maths and Numeracy:

‘S e an obair matamataig an diugh bloighean co-ionnan.  Tha bhideo ghoirid air bloighean co-ionnan ri fhaighinn air: https://youtu.be/ypYBs-SHtLQ

Feumaidh tu siosar, pàipear dathte agus peann airson na th’ agad ri dhèanamh.  Cuideachd, ma tha thu ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh air bloighean co-ionnan tha bhideo agus goireasan eile ri fhaighinn ann an Beurla aig: https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zb8wqp3

 

Todays maths work is on equivalent fractions.  There is a short video on this available at:  https://youtu.be/ypYBs-SHtLQ

You will need some sheets of coloured paper, scissors and a pen for the task.  If you would like to find out more about equivalent fractions there is a BBC Bitesize video at: https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zb8wqp3

Number of the day:  lesson starter Cunntais 20602

Literacy:

Dimàirt 0206

Spelling Activity Ideas

Sound file- Chapter 18

Sound file- Chapter 19

Happy learning,

Your C4 teachers 🙂