Outside Fun – 2.6.20

Tha sinn air cluinntinn gu bheil iomagain air cuid a-nis mu dheidhinn a bhith a’ dol a-mach às an taigh leis a h-uile rud a tha a’ tachart.  ‘S mar sin, rinn aon de na tidsearan leabhran airson beagan misneachd a thoirt dhaibh agus airson innse carson a tha e math dhuinn a bhith a’ dol a-mach mas urrainn dhuinn agus mar a chùmas sinn  sinn-fhèin sàbhailte fhad’ s a tha sinn a-muigh.  Seo ceanglaichean ris an leabhran ann an Gàidhlig agus ann am Beurla.

We have heard that some people have become anxious about going outside their houses with everything that is going on.  So one of our teachers put together a wee booklet to hopefully allay some of their fears and explain why it is good for us to go outside if we are allowed to and how we can keep ourselves safe.  Links to both Gaelic and English versions of the booklet are given below:

Spors a-muigh                 Outside Fun