Cèic Seòclaid

Madainn mhath a h-uile duine,

Seo reasabaidh na seachdain agus tha mi an dòchas gun còrd e ribh.

Ma tha sibh trang sa chidsin, cuimhnich dealbhan a chur thugam aig mairibheag@cnag.org.

Tapadh leibh gu mòr,

Màiri

Cuirm-chunuic Ioma-chultarach na Mathain & Tìoraidh!

Madainn mhath, 

Fàilte gu an latha mu deireadh dhan teirm! 

Tha sinn an dòchas gum bidh spòrs agaibh aig an cuirm-chnuic againn. Cuimhnich ma tha sibh air biadh sam bith a dhèanamh airson an cuirm-chuinc againn gun tòg sibh dealbh agus gun cuir sibh suas air Learning Journals e ach a’ faic sinn an biadh blàsta a’ rinn sibh. 

Seall air cuid de a bhìdh iomachultarach a tha luchd-obrach na sgoil-àraichair dèanamh! 

Tha sinn an dòchas gun do chòrd an cuirm-cluich ribh uile!
Tìoraidh!
Tha sinn an dòchas gum bidh deagh saor-làithean agaibh uile.

 

Teachdaireachd Bho A’ Bh-uas Petersen

Hello Clàrsach players! 

 I hope that you are all well and that you have managed to look at some of the files on Teams. You can find the videos, music and sound files by clicking at the top middle of the page on “Files”. If you are having any problems with this please let me know. 

I have made some more video tutorials of some Grade 1 and 2 pieces – I hope they will be useful.  

The National Mod have announced that they are running a virtual Mod this year– here is a link to the syllabus: 

 https://www.ancomunn.co.uk/images/uploads/virtual_Mòd_syllabus_25_june_20.pdf 

The guidelines can be found here: 

 https://www.ancomunn.co.uk/images/uploads/Stiùreadh_Guidelines_-_Virtual_Mod.pdf 

Please note that submissions must be complete and submitted by 31st July 2020 

I hope that you have an enjoyable holiday and look forward to seeing you for lessons soon! 

Miss Petersen 

 

[C5 25.06.20- àm son pàrtaidh!]

Tìoraidh clas a còig!

Cò a chreideadh gu bheil sinn air deireadh na bliadhna a ruighinn bhon taigh.  Abair gun do chòrd a’ bhliadhna còmhla ruibh rinn.  Taing mhòr C5 airson na bhideothan is dealbhan a thoirt a-steach.  Tha sinn gur n-ionndrainn gu mòr is bha e cho snog am faicinn.  Gur math thèid leibh an ath bhliadhna, tha fhios againn gum bi bliadhna air leth agaibh ri chèile ann an C6, is bochd nach bi sinn ann còmhla ruibh!

Nise, àm son pàrtaidh!

[Is e bhideo ‘unlisted’ a th’ ann mar sin chan fhaic ach daoine leis an ceangal e.]

Bye P5!

 Who would believe that it’s almost the end of school year and we’re ending it at home.  We’ve had such a wonderful year with you.  Thank you for sending in pictures, videos and recordings.  It is safe to say we are really missing you this week as we reach the end of term.  It has been lovely to see them.  Good luck next year, we know you’re going to have a fantastic time together in C6, just a shame we can’t come with you!

Now, time for a C5 party!

[The party video is unlisted therefore only people with access to the link below can view it.]

 

Tha sibh deiseil ann an Clas 1!

Tha Clas 1 Gorm seachad. Ciamar a thachair sin? Rinn sibh uile obair cruaidh aig an taigh agus tha mi cinnteach gum bi sibh deiseil airson na laithean-saora. Tha mi’n dòchas gum bi spòrs agus fois agaibh uile. Chì mi sibh nuair a tha sinn air ais aig TnP ann an Clas 2!

Clas 1 Gorm has come to an end. How did that happen? You all worked hard at home and I’m sure that you are ready for the holidays. I hope that you all have fun and a rest. I’ll see you when we are back at TnP in P2!

A’  Bh-uas Nic Tòisich

Tidsearan Clas 1P | Clas 1P Teachers

Halo a charaidean. Tha a ’Bh-uas Watson agus a’ Bh-uas Wight air teachdaireachdan a chlàradh dhuibh . Cliog air a ’cheangal gu h-ìosal airson coimhead.  

Hello friends.  Your teachers Mrs Watson and Mrs Wight have recorded a message for you.  Click on the link below to listen.

Translation for parents!

Mrs Watson:  I will be your teacher in Clas 1 Purple after the holidays on Wednesdays, Thursdays and Fridays.  There are two things that I really love doing; telling stories and singing songs.  I can’t wait to tell stories and sing songs together with you.  I’ll see you soon.

Mrs Wight:  I will be your teacher on Monday and Tuesdays.  Two things that I love doing is creating art is at telling stories. I can’t wait to do those things with you when we are together in August.  Have a happy and safe summer and we will see you soon.