A’ Tilleadh Dhan Sgoil | Return to School – Building Resilience

Le bhith tilleadh dhan sgoil tha sinn a’ beachdachadh air na bheireas taic dhuinn  – tha na goireasan seo gan sgaoileadh air Twitter na Sgoile agus gheibh sibh ceangail thuca an seo.

 

As we return to school we start to think about how we support our school community in doing so following school closure.  These resources will be shared via our school twitter this week but a link is also included here.

We can’t wait to welcome everyone back!

https://www.edinburgh.gov.uk/schools-learning/building-resilience-–-back-school-tips/1