Clas Uaine

Hàlo a h-Yule Duine,

Tha an clas air a bhith ag ionnsachadh mu phàtranan domino agus pàtranan dot. Chleachd sinn na dìsnean mòra gus geama a chluich ann an spòrs gus ar ionnsachadh a chuideachadhAn t-seachdain seo bidh an clas ag ionnsachadh mun Fhoghar agus na h-atharrachaidhean a tha a ‘ tachairtBidh sinn a ‘ dèanamh barrachd obrach air pàtranan cunntaidh agus domino a ‘ cleachdadh stuthan a tha ri lorg as t-fhoghar

Tha an clas cuideachd air a bhith ag ionnsachadh mu bhith a ‘ cunntadh agus a ‘ cur àireamhan ann an òrdugh sinn geama a tha ceangailte an seo airson ar ionnsachadh a thoirt air adharthttps://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/caterpillar-ordering

The class have been learning about domino patterns and dot patternsWe have been using a large dice duringP.E to help with the learningThis week the class will be learning about Autumn and the changes that occurWe will be doing more work on counting and domino patterns using material that can be found during Autumn

The class have also been learning about counting and sequencing numeralsWe will dogame that is linked here to help the learninghttps://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/caterpillar-ordering

Matamataig agus geamannan | Maths and games

Mar phàirt den phrògram Matamataig SEAL againn, tha sinn ag obair air aithneachadh gu luath pàtrain dot gun a bhith gan cunntadh. Bidh sinn a’ coimhead air pàtranan domino, pàtrain paidhrichean agus dotagan ann an arrays no pàtrain air thuaiream. Deagh dhòigh air taic a thoirt don ionnsachadh seo gus geamannan bùird a chluich! Carson nach fheuch thu aig an taigh?

As part of our Maths programme SEAL, we are working on quickly recognising dot patterns without having to count them.  We look at domino patterns, pairs patterns and dots in random arrays or patterns.  A great way to support this learning to to play board games!   Why not have a go at home?

Seo ceangal le faidhlichean fuaim airson na h-àireamhan Gàidhlig.

Aireamhan | Numbers

Here is a link with sound files for the Gaelic numbers.

Gabh spòrs!  Have fun!

25.9.20

Halò!

Deireadh seachdain trang eile!

An t-seachdain seo thòisich sinn topaic ùr: Ar Coimhearsnachd – Lìte. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn na bha sin eòlach air mar tha, na bha sinn airson ionnsachadh agus mar a dh’ ionnsaicheas sinn e.

Air Dimàirt chaidh sinn air cuairt gu Uisge Lìte agus dhan Chladach. Bha tòrr spòrs againn. Chunnaic sinn tunnagan, radain, acair mòr agus eala. Seo sinn:

Nuair a thill sinn rinn sinn sgeidse peansail de shealladh bhon chladach:

Maths:

Tron t-seachdain dh’ obraich sinn air cuir-ris le bhith cleachdadh diofar stratagaidhean. Cuideachd rinn sinn barrachd obair air stiuiridhean nuair a chaidh sinn a-muigh dhan raon-cluiche. Chluich sinn geama stiuiridhean agus chruthaich sinn maze. Seall:

   

Litearrachd:

Sgrìobh sinn leabhar-latha mu ar coiseachd air Dimàirt ag innse na chunnaic sinn agus na bha sinn a ’smaoineachadh / a’ faireachdainn.

Tiorraidh an-dràst’!

C6 Short Week

We have had a quick week in school with the Monday holiday!

In maths we have been working on decimals and then we also started learning about co-ordinates and how to read and plot co-ordinates in all four quadrants (using negative numbers). We practised using co-ordinates to create pictures and then wrote our own co-ordinates for our friends to make pictures. We also tried using translation when we moved an object to another place on the grid.

 

We did some problem solving tasks this week. Some people tried answering addition and subtraction with decimals to crack a code and some people tried this coded hundred square. We had to work out the code and then fit the puzzle together to create a hundred square.  

Today, we enjoyed our skills for life, work and creativity lesson. We have different groups doing lots of different projects including coding and woodwork.

In our democracy topic we worked in teams to create new laws that we would like to see passed!

Have a great weekend!

C7S Seachdain 22.09.20

Gaisgeach na Gàidhlig

  Meal do Naidheachd Brodie

Cànan

Bha sinn ag ionnsachadh ar faclan cumanta airson na seachdaine.  Gheibh sibh ar faclan cumanta air a’ bhlog.

Bha sinn a’ coimhead air puigneachadh agus chunnaic sinn gu bheil puingeachadh gu math cudromach. 

Matamataig

Bha sinn a’ coimhead air roinneadh fada agus roinneadh le puingean.  Bha sinn ag obrachadh air clàran-àma treanaichean is bha sinn ag obrachadh a-mach uair.

Cuspair

Bha sinn a’cruthachadh PPT mu dheidhinn Alba airson ar caraidean ann an Alba Nuadh.

Ceòl

Bha sinn ag obrachadh air drama, dannsa agus ceòl.  Chleachd sinn ar gairdeanan airson gluasad mun cuairt.  Bha trì òrain ann agus thagh sinn an òran bha sinn ag iarraidh duasgadh gu. 

Litir bho C4G

A charaid chòir,

Ann an spòrs, tha sinn ag obair air diofar eacarsaidhean airson cumail fallain a dhèanamh. Mar eisimleir, sit ups, burpees agus push ups.

CLICK HERE

Bha sinn ag ionnsachadh mar a tha sinn a’ cleachdadh loidhne àireimh falamh airson cur-ris. ‘S e rudeigin ùr a bh’ ann dhuinn.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a’ chuairt-uisge. An robh fios agad gun robh na dìneasaran a’ cleachadh an aon uisge ‘s a tha sinne?

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn eachdraidh na Gàidhlig agus mar a bha e a’ bàsachadh ach tha sinne a’ cuideachadh na àireamhan a’ dol suas. Tha sinn a’ feuchainn ri Gàidhlig a bhruidhinn fad na h-ùine ann an C4.

Mu dheireadh, sgrìobh sinn litir gu Riaghaltas Brasil mu dheidhinn a’ choille-uisge. Feumaidh sinn e a’ shàbhlachadh!

 

Deagh dhùrachdan,

bho Clas 4G.

An Tuineap Mòr

An t-seachdain seo bha sinn a’ leughadh an sgeulachd ‘An Tuineap Mòr’. Aig bòrd ealain rinn feadhainn againn dealbhan snog a’ cleachdadh stuth eadar-dhealaichte.

 

This week we have been reading An Tuineap Mhòr and we made lovely turnip pictures in art using different media.

Here are some words we have been learning in the story:

Tuineap   – turnip
slaod   – pull
bodach – old man
bean  – wife
càt  – cat
cù    – dog
mòr – big
beag  – small
luchag/luch   – mouse
cuidich mi  – help me
cuidichidh   – (yes I will) help

Go to https://learngaelic.net/dictionary/index.jsp for the Gaelic pronounciation of the above

 

 

C1 Gorm s.t. 14.9.20 | w.b. 14.9.20

Tha sinn air a bhith trang an t-seachdain-seo | We’ve been busy this week.

Tha sinn ag obair air aithneachadh pàtrain domino. Chluich sinn an geama dominothan. Carson nach dèan sibh sin aig an taigh? Cleachd pìosan pàipear mur nach eil dominothan agaibh.

We are working on recognising domino patterns. We played dominoes. Why not do that at home? Use pieces of paper if you don’t have dominoes.

Continue reading “C1 Gorm s.t. 14.9.20 | w.b. 14.9.20”