Sgeulachdan | Stories

Ann an clas Purpaidh, tha sinn air a bhith ag ionnsachadh an sgeulachd Na Tri Mucan Beaga.  Rinn sinn map sgeulachd agus dh’ionnsaich sinn an sgeulachd ath-aithris.  Chuir sinn an sgeulachd an gnìomh sa ghàrradh cuideachd!  An ath-sheachdain bidh sinn a’ toiseachadh sgeulachd ùr – An Tuineap Mòr.  Seo ceangal ris an sgeulachd sa Gàidhlig.

http://sgeulachdan.scot/

A’ bharrachd air sin, tha sinn air a bhith a’ cleachdadh na gnìomhan anns an t-òran seo gus ar cuideachadh a’ cuimhneachadh làithean na seachdain sa Ghàidhlig.

In Clas purpaidh, we have been learning the story ‘The three little pigs’.  We made a story map and we learned to retell the story.  We did some acting from the story in the garden too!  Next week we will be starting a new story – The Enormous Turnip.  Here is a link to the story in Gaelic.

http://sgeulachdan.scot/

Also, we have been using the actions in the song in the video above to help us to remember the days of the week in Gaelic.