C1 Gorm s.t. 14.9.20 | w.b. 14.9.20

Tha sinn air a bhith trang an t-seachdain-seo | We’ve been busy this week.

Tha sinn ag obair air aithneachadh pàtrain domino. Chluich sinn an geama dominothan. Carson nach dèan sibh sin aig an taigh? Cleachd pìosan pàipear mur nach eil dominothan agaibh.

We are working on recognising domino patterns. We played dominoes. Why not do that at home? Use pieces of paper if you don’t have dominoes.

Cuideachd, tha sinn ag obair air cunntadh àireamh a-mach bho àireamh nas motha. Bha an geama seo gu math spòrsail . Thoir cèicean dha Teadaidh (gu 5 / 10 / 15 –an tagh agaibhse!) | Also, we are working on counting out a number from a larger number. This game was fun. Give teddy some cakes (to 5 / 10 / 15 – your choice!):

https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/teddy-numbers

A’ bh-uas Nic an Tòisich |  Mrs Mackintosh