Clas 1 G s.t. 22.9.20 | w.b. 22.9.20

An t-seachdain seo, bha sinn ag obair gu cruaidh air ar sgeulachd, ‘An Tuineap Mòr.’ Chleachd sinn pupaidean agus abair gun robh spòrs againn!

This week, we were working hard on our story, ‘The Enormous Turnip.’ We used puppets and we had lots of fun!

   

Aig spòrs, bha sinn a’ leum bho aon chas gu dà chas agus chluich sinn Hopscotch. Bha sinn a’ coiseachd air diofar sheòrsaichean loidhneachan cuideachd.

At P.E., we were jumping from one foot onto two feet and we played Hopscotch. We were also walking on different types of line too.

Tha sinn fhathast ag obair air a bhith a’ cunntadh a-mach àireamhan. Carson nach fheuch sibh an geama seo aig an taigh? Cleachd a’ cunntadh a-mach 1-10.

We are still working on counting out numbers. Why not play this game at home? Use counting out 1-10.

https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/gingerbread-man-game

A’ Bh-uas Nic an Tòisich / Mrs Mackintosh