C6 Short Week

We have had a quick week in school with the Monday holiday!

In maths we have been working on decimals and then we also started learning about co-ordinates and how to read and plot co-ordinates in all four quadrants (using negative numbers). We practised using co-ordinates to create pictures and then wrote our own co-ordinates for our friends to make pictures. We also tried using translation when we moved an object to another place on the grid.

 

We did some problem solving tasks this week. Some people tried answering addition and subtraction with decimals to crack a code and some people tried this coded hundred square. We had to work out the code and then fit the puzzle together to create a hundred square.  

Today, we enjoyed our skills for life, work and creativity lesson. We have different groups doing lots of different projects including coding and woodwork.

In our democracy topic we worked in teams to create new laws that we would like to see passed!

Have a great weekend!

C7S Seachdain 22.09.20

Gaisgeach na Gàidhlig

  Meal do Naidheachd Brodie

Cànan

Bha sinn ag ionnsachadh ar faclan cumanta airson na seachdaine.  Gheibh sibh ar faclan cumanta air a’ bhlog.

Bha sinn a’ coimhead air puigneachadh agus chunnaic sinn gu bheil puingeachadh gu math cudromach. 

Matamataig

Bha sinn a’ coimhead air roinneadh fada agus roinneadh le puingean.  Bha sinn ag obrachadh air clàran-àma treanaichean is bha sinn ag obrachadh a-mach uair.

Cuspair

Bha sinn a’ cruthachadh PPT mu dheidhinn Alba airson ar caraidean ann an Alba Nuadh.

Ceòl

Bha sinn ag obrachadh air drama, dannsa agus ceòl.  Chleachd sinn ar gairdeanan airson gluasad mun cuairt.  Bha trì òrain ann agus thagh sinn an òran bha sinn ag iarraidh duasgadh ri. 

Litir bho C4G

A charaid chòir,

Ann an spòrs, tha sinn ag obair air diofar eacarsaidhean airson cumail fallain a dhèanamh. Mar eisimleir, sit ups, burpees agus push ups.

CLICK HERE

Bha sinn ag ionnsachadh mar a tha sinn a’ cleachdadh loidhne àireimh falamh airson cur-ris. ‘S e rudeigin ùr a bh’ ann dhuinn.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a’ chuairt-uisge. An robh fios agad gun robh na dìneasaran a’ cleachadh an aon uisge ‘s a tha sinne?

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn eachdraidh na Gàidhlig agus mar a bha e a’ bàsachadh ach tha sinne a’ cuideachadh na àireamhan a’ dol suas. Tha sinn a’ feuchainn ri Gàidhlig a bhruidhinn fad na h-ùine ann an C4.

Mu dheireadh, sgrìobh sinn litir gu Riaghaltas Brasil mu dheidhinn a’ choille-uisge. Feumaidh sinn e a’ shàbhlachadh!

 

Deagh dhùrachdan,

bho Clas 4G.

An Tuineap Mòr

An t-seachdain seo bha sinn a’ leughadh an sgeulachd ‘An Tuineap Mòr’. Aig bòrd ealain rinn feadhainn againn dealbhan snog a’ cleachdadh stuth eadar-dhealaichte.

 

This week we have been reading An Tuineap Mhòr and we made lovely turnip pictures in art using different media.

Here are some words we have been learning in the story:

Tuineap   – turnip
slaod   – pull
bodach – old man
bean  – wife
càt  – cat
cù    – dog
mòr – big
beag  – small
luchag/luch   – mouse
cuidich mi  – help me
cuidichidh   – (yes I will) help

Go to https://learngaelic.net/dictionary/index.jsp for the Gaelic pronounciation of the above

 

 

C1 Gorm s.t. 14.9.20 | w.b. 14.9.20

Tha sinn air a bhith trang an t-seachdain-seo | We’ve been busy this week.

Tha sinn ag obair air aithneachadh pàtrain domino. Chluich sinn an geama dominothan. Carson nach dèan sibh sin aig an taigh? Cleachd pìosan pàipear mur nach eil dominothan agaibh.

We are working on recognising domino patterns. We played dominoes. Why not do that at home? Use pieces of paper if you don’t have dominoes.

Continue reading “C1 Gorm s.t. 14.9.20 | w.b. 14.9.20”

C4B 14.09-18.09.20

Ann an C4B tha sinn a’ dèanamh practas air Faclan Cumanta 2 ann an Litreachadh an teirm seo. Tha sinn a’ fàs nas misneachaile leis na faclan sin. An t-seachdain seo bha sinn ag obair air na faclan: leam, a-mach, a’ cluich, agam agus aon.
 
 
Ann an cuspair, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a’ chuairt uisge.  Bhruidhinn sinn mu dheidhinn an turas aig uisge, bhon mhuir, suas do na sgòthan agus air ais dhan talamh. Rinn sinn cuairt-uisge airson a’ chlas le baga plastaig agus chunnaic sinn an deatachadh (evaporation) agus an co-dhlùthachadh (condensation).
 
Tìoraidh an-dràsta,
Clas 4B

C4B 07.09-11.09.20

An t-seachdain seo, dh’ionnsaich sinn mu bheathaichean na coille-uisge agus chruthaich sinn beathaichean ùra a bhiodh a’ fuireach an sin. Smaoinich sinn mu dheidhinn na a dh’itheadh iad, far am fuiricheadh iad agus dè na rudan a bhiodh gan cuideachadh a bhith beò san àrainn sin.

Thàinig A’ Bh-uas Fee a chèilidh oirnn an t-seachdain seo cuideachd. Bha sinn ag ionnsachadh mar a chleachdas sinn ar corp airson gluasaidean eadar-dhealaichte a dhèanamh. Bha tòrr spòrs againn còmhla rithe.

Tìoraidh an-drasta,

Clas 4B

C4S 14.09.20 – 18.09.20

Bha sinn ag obair le caraid ag ionnsachadh mun t-sreath-bìdh agus gheàrr sinn a-mach dealbhan agus chruthaich sinn sreathean-bidh.  

Sgrìobh sinn litir airson nan coille-uisge a shàbhaladh. Tha sinn feumach orra oir tha iad a’ toirt ogsaidean dhuinn. Cuideachd, tha na beathaichean a’ call an dachaighean.  

Rinn sinn duilleagan obrach ann am matamataig airson cunntadh agus suimen. Chadh sinn a-mach le cailc airson loidhnichean àireimh a dhèanamh. Bha sinn a’ feuchainn ri cunntadh suas cho fada ‘s a b’ urrainn dhuinn.

 Rinn sinn postairean airson innse cho cudromach ‘s a tha e a bhith a’ bruidhinn na Gàidhlig.

Mu dheireadh thall, sgrìobh sinn am blog.

Dh’ionnsaich sinn mun cuairt uisgeRinn sinn pocanan anns an robh uisgechuir sinn iad air na h-uinneagan. Tha sinn a’ feitheamh airson an t-uisge a thighinn sìosSeall na rinn sinn: