C2O Às dèidh nan Saor-làithean

Fàilte air ais às dèidh nan saor-laithean! Ged a bha an t-seachdain dìreach goirid, rinn sinn tòrr obrach agus abair spòrs a bh’ againn airson Oidhche Shamhna.

A’ gluasad mun cuairt airson matamataigs

Bha an clas airson innse dhut gun robh sinn ag ionnsachadh mu dhedhinn a’ cur àireamhan ann an òrdugh. Tha sin a-nis ag obair le àireamhan suas gu ceud!

A’ gluasad gu faclan slàn às dèidh fuaimean singlte
Sgriobhadh le peansailean dathte is ag obair mar sgioba

Tha sinn a’ cleachdadh nan cuibean fonaigs airson feuchainn air faclan slan a dhèanamh.

Bha sinn a’ sgrìobhadh mu dhedhinn nan laithean-saora againn. Tha sinn ag obair air ciamar a bhios sinn a’ sgrìobhadh air na liodhnichean, mu dhedhinn a bhith a’ cleachdadh bearnan corraig agus puingean stad.

An-diugh bha partaidh againn. Rinn sinn deuchainn le fìon-geur, sòda is siabann.


Bha sinn ag èisteachd ri ceòl eagalach agus a’ dannsadh. Bha sinn a’ leughadh sgeulachdan èibhinn agus a’ cleachdadh ar Gàidhlig airson bruidhinn mu dhedhinn an eìdeadh againn.

Airson ealainn, rinn sinn taighean rògach. Nach eil iad eagalach!

Tioradh an-dràsta!