Oidhche Shamhna agus Fonaigs | Halloween and Phonics

Tha sinn air a bhith a’ smaoineachadh mu dheidhinn Oidhche Shamhna an t-seachdain seo.  Dh’ionnsaich sinn faclan oidhche shamhna agus fhad ‘s a bha sin a’ cluich, rinn sinn geasan agus sgrìobh sinn sìos iad. Tha sinn air a bhith a’ cleachdadh aodaich-brèige agus a’ cluich ‘guising’! Chrìochnaich sinn an t-seachdain le partaidh beag ag innse fealla-dhà agus a’ dèanamh dannsaichean agus bha trèatan beag ann cuideachd!

We have been thinking about Halloween this week.  We have learned some Halloween Vocabulary and have been making potions and writing down the recipes for them.  We’ve also been dressing up  and playing at guising.  We finished the week by sharing our wee party pieces – telling jokes and doing dances and having a little Halloween party in class.  There was a little treat for the children as well.

An ath-sheachdainn, bidh sinn a’ toiseachadh ag ionnsachadh fonaigs Ghàidhlig agus mar a chuireas iad litrichean gu ceart. Bidh sinn a’ dèanamh na fuaimean, c agus a. Dèan cinnteach gun toir thu sùil air parentmail airson tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn seo agus tha ceanglaichean feumail rim faighinn an sin cuideachd. Bheir an ceangal seo bhidiothan dhut mu na fuaimean cuideachd; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2

Bidh mòran chothroman ann na sgilean sin a chleachdadh nar cluich a bharrachd air na seiseanan teagaisg foirmeil againn.

Next week we will be starting to learn our Gaelic phonics and forming our letters correctly.  We will be doing the sounds C and A.  Do have a look at parentmail for more information and there are useful links there as well.  This programme link will also help you with the Gaelic sounds.  https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2  

There will be lots of opportunities to practice these skills in our play provision as well as in our formal teaching sessions.

Sin e bhuainnsa an drasta!

That all from us for now!