20.11.20

Halò,

Deireadh seachdain eile.

Seall na tha sinn air a bhith a’ dèanamh:

Litearrachd

Tha sinn air a bhith a’ cumail oirnn le bhith a’ cruthachadh charactaran. An t-seachdain-sa dh’èist sin  ris an t-oran seo: Congrineo.

‘S ann mu dheidhinn luchag bheag a tha e. Rinn sinn dealbh de Chongrinero agus mhìnich sinn e le bhith a’ cleachdadh buadhairean. m.e   Beag, glas, mòr, biorach, fada…

Matamataig

Dh’obraich sinn air a bhith a’ toirt air falbh. Chleachd sinn loidhne-àireimh, sumaichean similearan agus deichean/aonadan airson ar cuideachadh.

Ann an ionnsachadh a-muigh, dh’ionnsaich sinn mu mheatairean. Thoimhais sinn rudan a bha faisg air meatair, nas giora na meatair agus nas fhaide na meatair.

Nithean Eile:

Slàinte agus sunnd: bhruidhinn sinn mu dheidhinn a bhith nar deagh charaidean. Bha ubhal aig a Bh. Uas Buxton agus leig i e air an lar nuair a thuirt i rudan grànda. Bha coltas gun robh an ubhal ceart gu leòr ach bha e bog (goirt) agus donn air an taobh a-staigh. Dh’ionnsaich sinn nach eile h-uile duine an comhnaidh ceart gu leòr ged a tha coltas orra gu bheil.

Ann an cruinneachadh, leugh a’ Bh. Uas. NicPhàil sgeulachd dhuinn mu deidhinn Diwali agus rinn sinn ealain anns a’ chlas:

Gabh deagh deireadh sheachdain 🙂