Clas 1 Uaine

An ath-sheachdain sa chlas bidh iad ag ionnsachadh mu phàtrain, agus mar a nì iad am pàtran fhèin. Cuidichidh an ceangal seo leis an ionnsachadh aca; https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/shape-patterns

Ann an àireamhachd tha an clas ag ionnsachadh cunntadh cruinneachadh de chunntairean còmhla. Cuidichidh an ceangal seo leis an ionnsachadh aca; https://www.topmarks.co.uk/maths-games/mental-maths-train  agus https://www.topmarks.co.uk/addition/robot-addition
Bidh an clas cuideachd ag ionnsachadh dà fhuaim ùr an t-seachdain seo, d agus g
Eisimpleirean de d; doras (door) agus dealbh (picture)
Eisimpleirean de g; gorm (blue) agus geama (game)
Tha an ceangal seo a’ sealltainn bhidio de na fuaimean a tha sinn a’ dèanamh sa chlas;https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2

Next week in class they will be learning about patternand how to make their own pattern. This link will help with their learninghttps://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/shape-patterns

In numeracy the class are learning to count to collection of counters together. These links will help with their learninghttps://www.topmarks.co.uk/maths-games/mental-maths-train and https://www.topmarks.co.uk/addition/robot-addition

The class will also be learning two new sounds this week d and g 

Examples of ddoras (doorand dealbh (picture)

Examples of g; gorm (blue) and geama (game)

This link shows a video of the sounds we are doing in classhttps://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2