Rama agus Sita agus an abidil | Rama and Sita and the Alphabet

An t-seachdain seo bidh sinn a’ crìochnachadh ar n-obair air Rama agus Sita. Nì sinn pìos obrach far am bi a’ chlann a’ taghadh caractar agus ag ràdh carson as toil leotha iad.

This week we will finish our work on Rama and Sita.  We will do a piece of work where the children will choose a character and say why they like them.

Tha an clas air a bhith a’ faighinn tlachd bho bhith ag ionnsachadh an aibideil gaelic againn agus gu ruige seo tha iad air na fuaimean c, a, o, ò, agus à. An ath sheachdain ionnsaichidh sinn mu d agus g.

The class have been enjoying learning our Gaelic alphabet and so far we have learned the sounds c, a, o, ò, agus à.  Next week we will learn about d and g.

Tha sinn a’ leantainn oirnn a’ toirt sùil air pàtrain ann am matamataigs, seo geama a dh ’fhaodadh tu a bhith a’ cluich aig an taigh.

https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/shape-patterns

We are continuing to look at patterns in maths, here is a game (above) that you might like to play at home.

Sin e an drasta!

That’s it for now!