Tha àm na Nollaig a’ tighinn! | Christmas is coming!

An ath-seachdain, bidh sinn a’ tòiseachadh ag ionnsachadh mar a dh’innseas sinn ar Sgeulachd Nollaig agus tha sin an dòchas gun urrainn dhuinn seo a shealltainn dhuibh ann am beagan sheachdainean. Bidh tòrr ghnìomhan co-cheangailte ris an Nollaig ann cuideachd!

Next week we will be starting to learn to tell the Christmas story and we hope to share this with you in a couple of weeks time. There will be lots of activities connected with Christmas too!

Anns an obair àireamhachd againn, tha sinn a’ coimhead gu sònraichte air dà bhuidheann de nithean a chunntadh, a’ cunntadh an àireamh anns gach buidheann agus an uair sin gan cunntadh gu lèir – ag obair a dh’ionnsaigh agus daingneachadh air na bun-bheachdan timcheall air cur-ris shìmplidh.

In our numeracy work we are looking particularly at counting two groups of items, counting the number in each group and then counting them altogether – working towards and consolidating the concepts around simple addition.

Fonaigs ùra againn | New phonics

Àireamh na seachdaine | Number of the week

Mar sin leibh!