Tha sinn gu bhith ann! | We’re nearly there!

Uill, tha sinn uile air a bhith ag obair gu math cruaidh agus tha sinn uile deiseil a-nis airson fois a ghabhail!

Well, we have all been working so hard and we’re all ready to take a break!

Tha an clas air uimhir a choileanadh thar an teirm a dh’fhalbh, bho bhith ag ionnsachadh na sgilean airson leughadh agus sgrìobhadh sa Ghàidhlig gu bhith a’ sgrùdadh bhun-bheachdan ùra agus dùbhlanach ann am matamataigs. Tha sinn air ionnsachadh mu fhèisean solais bho thrì chreideamhan eadar-dhealaichte, air pàirt a ghabhail ann an geamannan sgioba agus air sgeulachdan innse. Chan eil iongnadh ann gu bheil sinn uile cho sgìth!

The class have achieved so much over the past term, from beginning to learn the skills for reading and writing in Gaelic to exploring new and challenging concepts in maths. We have learned about festivals of lights from three different religions, taken part in team games and learned to tell stories. No wonder we’re all so tired!

Mar thidsearan, bha e na thoileachas a bhith ag obair le clas Purpaidh agus a’ faicinn an adhartas a tha iad air a dhèanamh agus tha sinn air bhioran na dòighean ùra fhaicinn a chumas iad a’ leasachadh an sgilean.

As teachers it has been a pleasure to work with clas Purpaidh and see all of the progress that they have made an we’re excited to see the new ways they will continue to develop their skills.

Tha sinn an dòchas gun do chòrd na cuirmean Nollaige a choisinn iad a’ chlann ris.

We hope that the children have enjoyed their well earned Christmas celebrations.

An ath sheachdain, bidh obair gu math socair ann le obair spòrsail mu sgeulachdan agus geamannan matamataigs.

Next week there will be some gentle, fun work connected with telling stories and some maths games.

A’ guidh beannachdan na soar-laithean dhuibh.
Sincere wishes for a wonderful holiday.

Cùm sàbhailte agus chì sinn ann an 2021 thu!
Keep safe and we’ll see you in 2021!

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr dhuibh uile.

AGUS, bhuannaich sinn an dàrna àite ann am farpais sgeadachadh dorais 😀

Also, we won second place in the door decorating competition 😀