C2O An t-Seachdain Seo: 14.12.20

Fàilte!

Ged a tha sinn a ‘coimhead air adhart gu na làithean-saora, tha sinn fhathast air a bhith ag obair gu cruaidh an t-seachdain seo! Bha C2O airson ag innse gun robh sinn:

Rinn sinn practice de ar faclan cumanta.

“a dheanamh Cairtean Nollaig airson ar teaghlachan.”

” a ‘coimhead air obair-dachaigh bhon an clas againne.”

“a’ cur crioch air an Sgeulachd na Nollaig again. Tha iad eibhinn.”

Bha mi a cuir liodhne dearg air na Faclan Cumanta

“a claradh an fiolm againne airson a cuir dhachaigh”.

Cuideachd, bha am partaidh Nollaig againne san talla mhor! Bha seo gu math sporsail is rinn sinn torr dannsaichean is geamannan.

Bha Bodach na Nollaig a cur teachdairachd dhaibh!