S/t 14mh An Dubhlachd

Matamataig

An t-seachdain seo bha sinn ag ionnsachadh mar a tha sinn a’cleachdadh na claran urraid airson urraidàireamhean le 2 no 3 figeran agus mar a bhios sinn ag iomadachadh le 10 agus 100

Leughadh 

Bha sin a’ coimhead air fiolm den an leabhar beurla  a bha sinn a’ leughadh sa chlas. Se ‘The Chronicles of Narnia: The Lion The Witch and The Wardrobe’ a bha ann agus chord e rinn gu mòr an stoiridh a tha sin a-nis gu math eòlach air fhaicinn air innse  tro fiolm.

Litreachadh

Ant -seachdain  seo tha sin air dol thairis air na facail litreachaidh air fad a’ rinn air an teirm seo agus rinn sinn uile measadh beag airs on sealltainn na bha sinn air ionnsachadh. Tha sin uile a’ fás nas fhearr air litreachadh a-nis.☺️

Lamh-sgrìobhadh

Bha sinn ag ionnsachadh an obair againn a chumail sgiobalta le bhidh a’dèanamh obair air an lamh-sgrìobhaidh ceangailte againn.

Ealain
Ann an Ealain an t-seachdain seo rinn sinn dealbhanàlainn demullaich thaighean aig am na Nollaig. Bha sinn ag ionnsachadh an dealbhmhòr again a’ bhriseadh sìos agus dealbhan beaga a chruthachadh. Cleachd sinnpadtailean agus tòrr mòr teip stigeach.

Tecneolais

Ionnsaich sinn mar a bhios sinn a’ cruthachadh fiolm air iMovie. Rinn sinn fiolm ghoirid mu dheidheinn na bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn an proiseact again air Feisean a Gheamhraidh. Rinn sinn ‘edit’ air an fhiolm agus cuir sinn fuiamean sònraichte ris,

Obair-dachaigh

Air Dihaoine choimhead sinn air obair-dachaigh a’ rinn sinn uile aig an taigh an teirm seo. Chòrd e rinn a bhidh a’ faicinn dè a bha ar caraidean ag ionnsachadh mu dheidhinn feisean a Gheamhraidh aig an thigh.

Nollaig

Bha partaidh Nollaig againn an t- seachdain seo le tòrr spòrs agus fealla-dhà le geammanan, dannsa  agus biadh! Abair Spors!

Seachdain nan Partaidhean!

Abair spòrs a bha againn air Dimàirt agus Diardaoin anns an talla mhòr, a’ dannsa agus a’ cluich gheamanan partaidh. Fhuair sinn biadh partaidh math air ais anns an Sgoil àraich  agus thainig Bodach na Nollaig a cheilidh oirnn air an ‘screen.’ Nach do dh’fhag e preusantan bhon chraobh againn cuideachd!

We had great fun in the big hall in the school on Tuesday and Thursday, dancing and playing party games. We had party food back at Sgoil àraich and Santa came to visit us virtually. He even left presents for us under the tree!

 

 

C2O An t-Seachdain Seo: 07.12.20

Bha an clas airson innse dhuibh gun robh sinn a’ dèanamh seo:

”Bha lòn Nollaig againn.”

“Chuir sin àireamhan anns an òrdugh cheart ann an Matamataigs.”

“Sgriobh sinn ‘taigh’ airson làmh sgrìobhadh.”

“Rinn sinn craobhan le sneachda airson ealain.”

“Bha sinn ag obair air a’ phròiseact ‘super secret’ againn airson Nollaig.”

”Rinn sinn taois is dh’fheumadh sinn sgàlan a chleachdadh.”

 

 

 

 

 

Message from Iona Brown, Acting Head Teacher, and NHS Lothian

There has been a confirmed case of coronavirus within the school. Following a risk assessment by NHS Lothian’s Health Protection team it has been confirmed that the case has not been at school whilst they have been infectious.

Anyone who has been in direct contact with the confirmed case has been contacted and will be staying at home for 10 days.

The school remains open and if your child has not been contacted then they should continue to attend school if they remain well.

What to do if your child develops symptoms of COVID-19

− If your child develops symptoms of COVID-19 they must not come to school. They should stay at home from when their symptoms started, self-isolate, and get tested for COVID-19. Find out more on NHS Inform. The symptoms of coronavirus (COVID-19) are:

   • a new continuous cough and/or
   • a high temperature and/or
   • a loss of, or change in, taste or smell (anosmia).

− All other household members of your child (including yourself) must also stay at home and self-isolate as well until the result of the test is received. The household should then follow the advice that will be given with the test result.

− If the test is positive, your child should remain in self-isolation for at least 10 days from the date their symptoms started, and the rest of the household must remain in self-isolation for the full 10 days from the day when your child first had symptoms:

   • Household members should not go to work or school. No one should visit your house. No one should leave your house to go to shops, public areas, or use public transport. See website below for more information.
    https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-test-and-protect/pages/who-needs-to-self-isolate/
   • Staying at home for 10 days will help stop the spread of coronavirus
   • If someone else in the household goes on to develop symptoms of COVID-19 in this 10 day period, then they should continue to self-isolate and arrange to be tested.

− If your child’s test is negative, they can come out of isolation and return to school if they are well enough to do so (as per standard school illness policy), and they have not had a fever for 48 hours. The rest of the household can also come out of self-isolation and return to their usual activitives.

− It is important that anyone with one or more of the COVID-19 symptoms gets tested, so that anyone who tests positive knows to continue to stay at home (with their household) and self-isolate. This will help stop the spread of coronavirus.

For most people, coronavirus (COVID-19) will be a mild illness.
If your child develops symptoms you can seek advice from NHS Inform.

How to stop coronavirus spreading
There are things you can do to reduce the risk of you and anyone you live with getting ill with COVID-19. Do:

• regularly wash your hands with soap and water for at least 20 seconds
• use hand sanitiser gel if soap and water are not available
• wash your hands as soon as you get home
• cover your mouth and nose with a tissue or your sleeve (not your hands) when you cough or sneeze
• put used tissues straight in the bin and wash your hands.

Further Information
For School related Coronavirus FAQs: https://www.nhslothian.scot/Coronavirus/Parents/Schools/Pages/default.aspx

For general Coronavirus FAQs and information:
https://www.parentclub.scot/topics/coronavirus/coronavirus-faq?age=0

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19

Clas 1 G s.t. 7.12.20 | Class 1 G w.b. 7.12.20

Bidh sinn gu math trang an ath-sheachdain ach tha mi cinnteach gum bidh tòrr spòrs againn! Bidh sinn a’ cumail a’ dol le Sgeulachd na Nollaig agus ag ionnsachadh faclan ceangailte ri Nollaig. Cuideachd, bidh sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Hanukkah airson ar pròiseact, ‘Fèisean.’

We’ll be very busy next week but I’m sure we’ll have lots of fun! We’ll keep going with the Christmas Story and learning Christmas vocabulary. Also, we will be learning about Hanukkah for our ‘Festivals’ project.

Continue reading “Clas 1 G s.t. 7.12.20 | Class 1 G w.b. 7.12.20”

C5D -Nollaig

Dìnneir na Nollaig

‘S e aon de phrìomh thachartasan na seachdain, dìnneir na Nollaig.  Chòrd am biadh ris a’ chloinn agus chòrd e riutha a bhith a’ cluich leis an caraidean.

 

Diardaoin, dh’obraich sinn air dorsan na Nollaig. Tha sinn air a bhith trang, trang le sgeadachadh na Nollaig ann an C5D.  Ann an C5D ‘ruigidh sinn air na rionnagan.’

C4S | 07.12.20 – 11.12.20

Leugh sinn storaidh Harvey SlumfenburferRinn sinn suas am preusant a fhuair Harvey. Sgrìobh sinn dealbh-chluiche.  

Rinn sinn an ruith sponsaraichteBha gu math furasta 

B’ e Hanukkah a bh’ ann agus dh’ionnsaich sinn gu bheil iad ag ithe donuts agus faoileagan a-mach a buntàta.  

Tha sinn a’ dol a dhèanamh dealbh-chluiche far am bi sinn nar caractaran bhon sgeul Hanukkah.  

Rinn sinn matamataig far an robh sinn a’ dèanamh a h-uile rud bho toiseach clas 4. Rinn na gealaich cruinneachadh àireamhan.  

Rinn sinn plana airson partaidh far an robh £100 againn airson cosg.  

Rinn sinn beagan ioga cuideachd. 

C5D – Green Pencil Award-winner 2020 – Rosa Jerdin :)

We had great news in C5D this week!

Rosanna Jerdin in our C5D was announced  winner for the Green Pencil Award 2020 with her creative writing : Summertime in lockdown

Now sit back, listen and enjoy a specially recorded reading of Rosanna’s winning poem by poet, Michael Pederson.

Congratulations Rosa!

Meal do naidheachd Rosa!

Spòrs na Nollaig agus Obair-Dachaigh | Christmas fun and Homework 

‘S cinnteach gum bidh tòrr spòrs ann an ath-sheachdain!

Bidh ciùird ann agus ionnsachadh faclan nollaige AGUS bidh Panto anns a’ Ghàidhlig ann!  Diardaoin bidh partaidh nollaig againn  le geamaichean, greim-bìdh agus ’s dòcha tiodhlac bho Bhodach na Nollaig cuideachd!

There will certainly be lots of fun next week!

There will be crafts and learning more Christmas words in Gaelic AND there will be a Gaelic Panto to watch!  On Thursday we will have our Christmas party with games, snacks and perhaps a gift from Santa…!

Bidh cothrom ann Dihaoine obair-dachaigh sam bith a rinn sibh a shealltainn.  Na gabh dragh mura rinn thu seo, tha fhios againn gu bheil sibh uile trang.  Ach tha ùine ann fhathast ma tha sibh ag iarraidh rudeigin a dhèanamh – fiosrachadh air parentmail bho 16/11/20 and 09/12/20.

On Friday there will be the chance to share any homework that you have done.  Don’t worry at all if you haven’t managed any, we know that you are all busy.  There is still time if you’d like to make something to share by emailing a photo.  Details on parentmail from 16/11/20 and 09/12/20.

Ann am matamataig bidh sinn a’ coimhead air ais air na tha sinn air ionnsachadh gu ruige seo airson a bhith cinnteach gum bi sinn deiseil airson gluasad air adhart gu beachdan nas adhartaiche an ath theirm.

 

In maths we will be looking back at everything we have learned so far to be sure that we are ready to move on to more complex ideas next term.

Tha sinn mu thràth air beagan obair a dhèanamh air cuid de dh’fhèisean; Oidhche Shamhna, Diwali agus an Nollaig. An ath sheachdain cuiridh seachad beagan ùine a’ smaoineachadh mu Hanukkuh.

We have already done some work on festivals, Halloween, Diwali and Christmas.  Next week we will spend some time thinking about Hanukkuh.

Sin e bhuamsa!

That’s all from me!

C2C – 2020.11.12] Dihaoine | Friday

Abair seachdain thrang ann an C2C! Dh’ionnsaich sinn faclan cumanta ùra mar an fhacal ‘taigh.’ Sin am facal as fhaide a dh’ionnsaich sinn fhathast.

Bha a’ Bh. Uas. Nic An T-Saoir ann madainn Diardaoin agus theagaisg i dhuinn mu thomhas agus leughadh sgàlaichean diofaraichte.

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu Chrìosteachd agus sgeulachd na Nollaige. Tha sinn a’ dèanamh deiseil airson am pàrtaidh Nollaige againn anns a’ chlas agus chuir sinn suas òrnaidean dhathail air ar doras. Nach eil iad a’ choimhead math?