Clas 1 G s.t. 16.11.20 | Class 1 G w.b. 16.11.20

Fonaigs

Dh’ionnsaich sinn na fuaimean ò agus ò an t-seachdain-sa. Bidh an clas ag ionnsachadh dà fhuaim ùr an ath-sheachdain, d agus g.

Eisimpleirean de d; doras (door) agus dealbh (picture)

Eisimpleirean de g; gorm (blue) agus geama (game)

Tha an ceangal seo a’ sealltainn bhidio de na fuaimean a tha sinn a’ dèanamh sa chlas;https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2

We learned the sounds ò and ò this week.

The class will be learning two new sounds next week, and g.

Examples of d; doras (door) and dealbh (picture)

Examples of g; gorm (blue) and geama (game)

This link shows a video of the sounds we are doing in class;

https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2

Continue reading “Clas 1 G s.t. 16.11.20 | Class 1 G w.b. 16.11.20”

Clas 1 G s.t. 9.11.20 | Class 1 G w.b. 9.11.20

Fonaigs

Dh’ionnsaich sinn na fuaimean o agus à an t-seachdain-sa. Ma tha sibh airson beagan practas a dhèanamh a thaobh a’ cruthachadh litrichean, seo ceangal feumail:

https://www.doorwayonline.org.uk/activities/letterformation/

Bidh an clas ag ionnsachadh dà fhuaim ùr an ath-sheachdain, ò agus ò (tha aon air a ghairm nas fhaide na am fear eile).
Eisimpleirean de ò; òl (drink) agus bòrd (table).
Eisimpleirean de ò; cò (who) and bò (cow)

Tha an ceangal seo a’ sealltainn bhidio de na fuaimean a tha sinn a’ dèanamh sa chlas; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2

Continue reading “Clas 1 G s.t. 9.11.20 | Class 1 G w.b. 9.11.20”

Clas 1 G s.t. 2.11.20 | Class 1 G w.b. 2.11.20

Thòisich sinn air leughadhTha e air còrdadh ris a’ chlas a bhith dèanamh fonaigs an t-seachdain seo agus a bhith ag ionnsachadh barrachd mu na fuaimean sa GhàidhligRinn sinn c agus a  

An ath sheachdain bidh sinn ag obair air na fuaimean o (mar eisimpleir ochd agus orainsagus à (àrd agus snàmh.)  Tha am fuaim à a’ dèanamh fuaim fhada.   

We started reading! The class have enjoyed doing phonics this week and learning more about the sounds in Gàidhlig. We did c and a  

Next week we will be working on the sounds o ( for example eight and orange and à (tall and swim.The à sounds makes a long sound.   

Here is a link on these sounds; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2  

Continue reading “Clas 1 G s.t. 2.11.20 | Class 1 G w.b. 2.11.20”

Obair-Dachaigh Leughaidh| Reading Homework 30.11.20

Audio for C4 and C5 – Fèill an Dàmhar

C5

Audio for C4 – Eilidh agus a caraidean

Audio for C4 Cho Tapaidh ‘s a tha Siud