Clas Uaine

Halo clas uaine, ciamar a tha sibh? Seo ionnsachadh san dachaigh. Tha mi an dochas gu bheil sibh gu math.

Bho, Ms Bennett

Hello clas uaine, how are you? Here is your work to do for this week. I hope you are well. 

From Ms Bennett

C1 HLG 11-01-21 Gàidhlig

C1 HLG 11-01-21 English 

PowerPoint videos; 

Fonaigs le Fuaim  https://web.microsoftstream.com/video/39188cac-de97-4d5d-8b97-92ac34dabbd6?list=studio

Tuathachanas ann an Alba: https://web.microsoftstream.com/video/54976ba7-f71c-4059-b6df-074e12d33e65?list=studio