Clas 3 14.01.21 Diardaoin | Thursday

Madainn mhath Clas 3,

‘S e Diardaoin a th’ann agus tha sinn an dòchas gu bheil sibh gu math. ‘S e an-diugh an latha mu dheireidh againn airson an sheachdain ach cuimhnich gu bheil cruinneachadh ann a-màireach.  Seo an obair airson an latha. Tha clàradh de Òran nam Mìosan ann airson Matamataig. Bhiodh e math mu dh’ionnsaicheas sibh seo.

It’s Thursday today and we hope you’re all well. Today is our last day with new work going home for the week, but remember there will be an assembly tomorrow.  Here are today’s activities. The voice recording is the Months Song to go with the Maths activity. It would be good if you could learn it.

C3 Literacy 14.01.21

C3 Maths Diardaoin 14.01.21

Tha sinn an dochas gum bi deireidh-sheachdain mhath agaibh,

Have a lovely weekend,

Mrs Stone & Miss Buxton

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *