Cruinneachadh Clas 4-7 29.1.21 | Clas 4-7 Assembly 29.1.21

Fàilte do Chruinneachadh Clas 4-7.  An t-seachdain seo tha sinn a’ tòiseachadh air obair Slàinte agus Sunnd – ceangailte ris bhith a’ gabhail cothrom còmraidh.  Mholainn dhuibh coimhead ris na leabhraichean na chois, ged is ann airson clann nas òige a tha iad, tha na dealbhan agus an teachdaireachd gu math freagarrach.  Cùmaibh sàbailte agus chì mi air an ath sheachdain sibh.   Miss B 😊

Welcome to our Clas 4-7 assembly.  This week we are starting our Health and Wellbeing work linked to talking things over.  I would recommend listening to the books attached, even if you think they are for younger children; the pictures are lovely and the messages are relevant to all of us.  Take care and see you next week.  Miss B 😊