Clas 1 Uaine

Halo a h-uile duine, tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math.  Tha e a’ còrdadh ris a chlas a bhith ag ionnsachadh barrachd mu na faclan cumanta agus gan lorg san àrainneachd aca. An ath sheachdain bidh iad ag ionnsachadh na faclan aithneachadh, tha, gu, do, dol, ro, cò.
Tha an clas air a bhith a’ leughadh an sgeulachd Mgr Wiggle agus Mgr Waggle agus a tha e a’ còrdadh riutha gu mòr. Seo bhidio den sgeulachd ga leughadh ann an Gàidhlig ma tha thu airson fhaicinn thairis air an deireadh-sheachdain;Mgr Wiggle agus Mgr Waggle
Tha an clas a’ cleachdadh na h-aon gnìomhan a tha sa bhidio seo.
An an àireamhachd tha an clas ag ionnsachadh tòrr mu luach an airgid. Tha iad ag ionnsachadh mu na buinn 1sg, 2sg, 5sg agus 10sg. An t-seachdain seo,  ionnsaichidh iad luach nam buinn sin. Seo geama spòrsail is urrainn dhaibh a chluich aig an taigh mu airgead;https://www.topmarks.co.uk/money/toy-shop-money
An ath-sheachdain,  bidh an clas a’ tilleadh dhan sgoil choille còmhla ri Ms Horne agus leanaidh sin gach Diciadain gu deireadh na teirm.
Deireadh seachdain math dhuibh 😊

Hello everyone, I hope you are wellThe class are enjoying learning more about the common words and finding them in their environmentNext week they will be learning to recognise the wordsthagu, do, dol, ro The class have been reading the story MrWiggle and MrWaggle which they really enjoyHere is a video of the story being read in Gàidhlig if you would like to watch it over the weekendMgr Wiggle agus Mgr Waggle

The class are using the same actions that are in this video.  In numeracy the class are learning a lot about the value of money. They are learning about the coins 1sg, 2sg, 5sg and 10sg. This week they will learn the value of these coinsHere is a fun game that they can play at home about money; https://www.topmarks.co.uk/money/toy-shop-money Next week the class will be returning to forest school with Ms Horne and will continue every Wednesday until the end of term.  

Have a lovely weekend 😊