Clas Uaine

Tha seachdain thrang eile air a bhith aig C1 an t-seachdain seo, le tòrr ionnsachadh spòrsail. Chòrd e gu mòr ris a’ chlas a bhith ag ionnsachadh mu bheathaichean mara an t-seachdain seo. Rinn iad dealbhan àlainn a’ cleachdadh pasgain ola agus peant pùdar.
Tha e air còrdadh riutha a bhith ag ionnsachadh na diagrafan ch agus mh.
Seo bhideo snog a tha a’ mìneachadh nan diagrafan sin; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2

An ath-sheachdain, ann an litearrachd, bidh an clas a’ tòiseachadh ag ionnsachadh mar a leughas iad faclan connrag, fuaimreag, connrag agus tòisichidh iad a’ measgachadh fuaimean gus faclan ùra a leughadh.

Ann an àireamhachd, ionnsaichidh an clas mar a chuireas tu àireamhan air loidhne-àireimh agus mar a chanas iad dè na h-àireamhan a tha air an còmhdachadh. Seo deagh ghoireas airson seo ma tha thu airson a dhèanamh aig an taigh; https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/

Deireadh sheachdain math dhuibh 😊

It has been another busy week for C1 this week with lots of fun learningThe class really enjoyed learning about sea life this weekThey made some lovely pictures using oil pastels and powder paint.  

They have enjoyed learning the diagraphs ch and mh.  This is a nice video which explains these diagraphs; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2 Next week in literacy the class will be beginning to learn how to read CVC words and begin to blend sounds to make new words. In numeracy the class will learn how to count numbers on a number line and how to say which numbers are coveredHere is a good resouce for this if you would like to do it at home; https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/

Have a nice weekend 😊