Clas 1 U

Halo a h-uile duine, tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math. Bidh an clas a’ tòiseachadh air sgeulachd ùr an t-seachdain seo, ‘s e sin Goldilocks agus na trì mathain. Tha sinn cuideachd ag obrachadh fhathast air fuaimean a chur còmhla gus faclan a dhèanamh. Mar eisimpleir, tha C A T còmhla a’ dèanamh am facal cat. 

Tha sinn a’ dèanamh seo le faclan aig a bheil trì litrichean. Ionnsaichidh an clas cuideachd dà dhiagraf ùr ao agus dh. Seo bhideothan snog a tha gan mìneachadh; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2  

Ann an àireamhachd, tha an clas air crìoch a chur air ionnsachadh mu airgead agus ionnsaichidh iad a-nis mu dheidhinn tomhas. Ionnsaichidh iad mar a bhios iad a’ tomhas le bhith a’ cleachdadh stuthan mar ciùban agus lego. 

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-sheachdain snog agaibh. 🙂 

Hello everyone,

I hope you are well. The class will be starting a new story this week of Goldilocks and the three bears. They will still be working on how to blend sounds to make words for example C A T will make the word cat. We are doing this with three lettered words. The class will also learn two new diagraphs ao and dh  

These are nice videos explaining them; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2  

In numeracy the class have finished learning about money and they will now learn about mearsurement. They will learn how to mearsure using obects like, cubes, and lego  

I hope you have a nice weekend. 😊