ST 14.6.21

Rinn sinn làmhan airson a Bh’ uas Nic Diughaill, ar tisear ùr!

Bha partaidh airson a Bh’uas Nic Phail agus bha ceòl agus dannsa ann.

Choimhead sinn an geama ball-coise aig Alba air Diluain.

Bhuannaich na ‘Fearless Parrot Pigs’ an  t-seachdain sa chaidh ach an t-seachdain sa bhuannaich Na Slushies!

An-diugh, rinn sinn luth-chleasachd. Seall ar sgilean!

IMG_2304

IMG_2299

Tioraidh Miss Drysdale!

Bha sinn fortanach gun robh tidsear eile againn sa chlas, ach brònach gun do dh’ fhàg i! Bha partaidh againn.

Tioraidh Miss Drysdale! Bidh sinn gad ionndrainn!

 

Clas 1 Uaine

Halo a h-uile duine, tha mi an dòchas gu bheil sibh a’ cumail gu math. An t-seachdain seo san sgoil,  bidh an clas a’ deasbad mar as urrainn dhuinn dèiligeadh ri atharrachaidheanagus iad ag ullachadh airson gluasad gu C2. Bruidhnidh sinn mu na draghan agus na h-eagalan againn agus cuideachd mu cho inntinneach ‘s a bhios e tòiseachadh air C2.
Is e seo rudeigin as urrainn dhut a dheasbad aig an taigh cuideachd. Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agaibh 😊

Hello everyone, I hope you are keeping well. This week in school the class will be discussion how we can cope with change as they prepare to transition to P2. We will talk about our worries and fears and also about how exciting it is on the prospect of moving into P2.  This is something you can also discuss at home. 

I hope you have a lovely weekend 😊

C5D – Eclipse

In C5D , this week, we had the opportunity to learn all about eclipses and how they happen. Pupils were excited to hear that a partial solar eclipse was going to be visible from Edinburgh on Thursday morning!

Pupils made fantastic pinhole projectors and went to the playground to see the eclipse happening. Everyone was very excited and enjoyed the view of the crescent sun!