Clas 1 Uaine

Halo a h-uile duine, tha mi an dòchas gu bheil sibh a’ cumail gu math. An t-seachdain seo san sgoil,  bidh an clas a’ deasbad mar as urrainn dhuinn dèiligeadh ri atharrachaidheanagus iad ag ullachadh airson gluasad gu C2. Bruidhnidh sinn mu na draghan agus na h-eagalan againn agus cuideachd mu cho inntinneach ‘s a bhios e tòiseachadh air C2.
Is e seo rudeigin as urrainn dhut a dheasbad aig an taigh cuideachd. Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agaibh 😊

Hello everyone, I hope you are keeping well. This week in school the class will be discussion how we can cope with change as they prepare to transition to P2. We will talk about our worries and fears and also about how exciting it is on the prospect of moving into P2.  This is something you can also discuss at home. 

I hope you have a lovely weekend 😊