Clas Uaine

Tha sinn a’ tòiseachadh  air dà dhiagraf ùr an ath-sheachdain; fh agus gh

Seo ceangal gu bhidio a tha a’ mìneachadh na fuaimean sin;  https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2
Tha sinn a’ cymail oirnn a’ leughadh an sgeulachd Goldilocks agus na Trì Mathan. Bidh an clas cuideachd a’ cruthachadh an sgeulachdan  fhèin, a’ cleachdadh na ‘s urrainn dhaibh de bhriathrachas Gàidhlig.
Ann an àireamhachd, bidh an clas ag ionnsachadh mu thomhas agus mar a bhios tu a’  tomhas agus ag gabhail cuideam cuid de nithean. Seo geama spòrsail mu chuideam;  https://pbskids.org/peg/games/happy-camel
Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agaibh agus gun còrd an aimsir snog ruibh😊

We are moving on to two new diagraphs for next week; fh and gh

Here is a good video link explaing these sounds; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2 We are continuing on reading the story Goldilocks agus na Trì Mathan.  The class will also be creating their own sotries using as much Gàidhlig vocabulary they can remember In numeracy the class will be learning about measure and how to measure and weigh certain objects. Here is a fun game about weight; https://pbskids.org/peg/games/happy-camel  

I hope you have a lovely weekend and enjoy the nice weather 😊