Clas 1 Gorm s.t 6.9.21 | Clas 1 Gorm w.b. 6.9.21

Tha Clas 1 Gorm air a bhith trangClas 1 Gorm has been busy! 

Leugh sinn ‘WOW thuirt a’ chailleach-oidhche’ agus dh’ ionnsaich sinn mu dheidhinn latha agus oidhche. Rinn sinn dealbh mòr a’ sealltainn an diofar eadar latha agus oidhche. Seall cho brèagha ’s a tha an dealbh. 

We read ‘WOW thuirt a’ chailleach-oidhche’ and we learned about day and night. We made a big picture showing the difference between day and night. Look how beautiful it is.

Dh ’ionnsaich sinn facail ùra (cailleach-oidhche, dearg, orains, buidhe, uaine, gorm, purpaidh, pinc, geal, glas, dubh (na dathan), sgoth, grian, geallach, uisge, bogha-froise, craobh, duilleagan, flùraichean, dealan-de agus dorcha.  

We learned new words (owl, red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, white, grey, black (the colours), cloud, sun, moon, rain, rainbow, tree, leaves, flowers, butterfly and dark.

Dh’fhaodadh sibh èist ris an sgeulachd an seo | You can listen to the story here:  https://www.youtube.com/watch?v=7Q2xAP6iH3Q 

Airson àireamhachd, tha sinn air a bhith trang a’ cunntadh bho 0-10, ag aithneachadh pàtrain domino agus a’ cur àireamhan air ar corragan. Carson nach cluich geama-bùird m.e. nathraichean is àraidhean no dominothan aig an taigh?

For numeracy, we have been counting from 0-10, recognising domino patterns and making numbers with our fingers. Why not play a board game e.g. snakes and ladders or dominoes at home?

Chòrd an geama seo ruinn cuideachd | We also enjoyed this game: 

https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/underwater-counting 

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn ar coimhearsnachd. Thòisich sinn anns an sgoil agus chaidh sinn gu Pàirc Pilrig cuideachd. Rinn sinn maidean a’ sealltainn na chunnaic sinn air an t-slighe. 

We are learning about our community. We started in school and we went to Pilrig Park. We made journey sticks.

A’ Bh-uas Nic an Tòisich