C2: Obair-dachaigh / Homework

Next week in Clas 2 we will begin bringing reading books home to enjoy with our families. A’ Bh-Uas Clark and A’Bh-Uas O’Riordan will also send home the list of Faclan Cumanta (Common Words) that we are learning this term. A new list will be sent home as we progress through the set.  

FC Seata 1a : mi, mise, is, seo, agus 

FC Seata 1b: ag, mo, na, an, am, mar   

Fuaimean ùra (New sounds): th​, bh​, ch​, mh​, ao​, dh​, fh​, gh​, ph​, rr​, sh​

​You can also download the list of Faclan Cumanta we are working and a pronunciation guide on here: 2021 For Home Term 1 FC 1 part one and sounds

There are also recordings of how to pronounce the Faclan Cumanta at Facail chumanta

If you have any questions about the reading please just ask!

C1P 24.09.21

An t-seachdain ann am matamataig bha sinn a’ cunntadh air adhart agus air ais gu 10 agus a’ cunntadh 10 rudan.

Nas inntinniche buileach, chaidh sinn air cuairt an t-seachdain!  Airson ionnsachadh a-muigh, fhuair sinn cothrom a bhith a-muigh!  Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mun choimhearsnachd againn agus Diardaoin, chaidh sinn air cuairt gu Leith Walk far am faca sinn iomadh rud a chòrd ruinn – bùth suiteis, tractor dearg, buth piotsa agus dealbh de chù air a’ bhalla!

Thog sinn dealbhan den a h-uile rud, seall orra, nach sgoinneil a’ chuairt againn!

An rud eile a chòrd ruinn glan b’ e a’ phupaid aig a’ Bh-uas Watson.  Tha òran sgoinneil aice mu Chòig Muncaidhean Bheaga agus Crogall Mòr mosach!  Is dòcha gun seall mi dhut e ma tha thu a’ faighneachd orm gu snog.

This week in mathematics we have been counting backwards and forwards to ten and counting out ten things.

Most interesting of all, we went on a trip this week!  For our Outdoor Learning this week we managed to get out of the school.  We have been learning all about our community and on Thursday we took a trip to Leith Walk to see our community.  We saw many interesting things that we enjoyed such as a sweetie shop, a red tractor, a pizza shop and a painting of a dog on a wall!  We took photographs of it all, take a look at our trip, it was fabulous!

The other thing that we really enjoyed this week was Mrs Watson’s puppet.  She has a great song about Còig Mucaidhean Beaga (five little monkeys) and a Crogall Mòr (a big crocodile) perhaps if you ask nicely I’ll perform it for you.

Clas 1 Uaine

Chòrd e gu mòr ris a’ chlas ionnsachadh mu choimhearsnachd na sgoile againn agus a’ choimhearsnachd ionadail againn le cuairt ionadail shnog a rinn iad an t-seachdain eile. 

Tha an clas air a bhith ag ionnsachadh faighinn a-mach cò ris a tha na h-àireamhan 0-10 coltach. Tha sinn air a bhith a’ dèanamh a’ gheama seo gus ar cuideachadh ag aithneachadh na h-àireamhan; https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/teddy-numbers

ha an clas cuideachd air a bhith ag ionnsachadh làithean na seachdaine. Tha an t-òran seo gar cuideachadh le ar n-ionnsachadh; https://www.youtube.com/watch?v=e10vDyGtWg0 

Tha an àireamh againn den t-seachdain an t-seachdain seo sia. 

Tha an clas fhathast ag obair air an sgeulachd An tuineap Mòr, tha iad ag ath-aithris na sgeòil le mapa-sgeulachd agus gnìomhan. 

Continue reading “Clas 1 Uaine”