C1P NOLLAIG SHONA!

Nollaig Chridheil Dhuibh Uile!  Seo e seachad, abair spors  a bh’ againn air an t-seachdain mu dheireadh seo den teirm.  Chi anns na learning journals na rinn sinn sa choille leis a’ Bh-uas Horne agus an cuairt a ghabh sinn sa mhadainn.  Gabhaibh fois thar na saor-laithean agus chi sinn sibh uile ann an 2022!

We’ve had a wonderful last week of term, full of fun and creativity.  Can’t wait to be back again in 2022.  Have a wonderful, restful holiday.

Le gaol bho

a’ Bh-uas Croall & a’ bh-uas Watson