ST 21.3.22

An t-seachdain-sa, ann am matamataig, tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn teaghlaich àireimh airson cuideachadh le iomadachadh agus roinneadh. Tha seo a’ cuideachadh nuair a beàrn ann an suim.

Chriochnaich sinn an nobhail, Charlotte’s Web agus sgrìobh sinn leirmheas leabhar mu dheidhinn an leabhar. Chòrd e rinn!

Tha sinn air cuspair ùr a thoiseachadh ann an slàinnte ‘s sunnd mu dheidhinn biadh fallain. Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn an cuibhle-bìdh agus dè na diofar buidhnean a tha ann an diofar dínnearan.

Ghabh sinn pàirt ann an co-fharpais airson là nam mathraichean, agus rinn sinn dealbh mu dheidhinn cuideigin a tha a’ coimhead as ar deidh. Bhuainaich Julia and Evie flùraiachean agus teoclaidean airson a thoirt gu cuideigin mar phrèasant. Abair duais! Sin thu fhèin nighinnean!