Mod

The Edinburgh Local Mòd is taking place in person on 27th and 28th of May. If your child is interested in taking part, there is plenty of information on the website https://www.edinburghlocalmod.com/ . The local Mòd accepts any song/bàrdachd of Gaelic origin but we will be giving the song Suilean Dubha and the poem An t-Uisge a go in class. Entries must be in by 29th April and the form can be found on the website. Gur math a thèid leibh!

An t-uisge

Suilean Dubha 

ST 4.4.22

‘S e na saor-laithean a th’ann!

An t-seachdain-as, chriochnaich sinn ar bileagan-fiosrachaidh mu dheidhinn Dùn Èideann. Abair shrìobhadh sgoinneal a rinn sinn.

Ann an èisteachd ‘s labhairt, chluich sinn Charades gus obair a dhèanamh air an ceist ‘An e?’

Ann am matamataigs, tha sinn ag obair air tomhas. Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn mar a tha sinn ag obair a-mach cuairt-tomhas agus farsaingeachd cumaidhean. Seall na robots againn.

‘S e latha gu math sònraichte a bh’againn an-diugh, a’ gabhail pàirt a’ sireadh uighean ann an co-fharpais mòr agus BHUANAICH C4G. Fhuair sinn teoclaid! Ium! Tapadh leibh C7.
Deagh saor-laithean dhuibh!