Deireadh na teirm C3F | End of term C3F

Hi C3F,

‘S e Dihaoine a th’ann an duigh an ‘s e deireadh an teirm a tha e! Tapadh leibh airson a bhith clas cho snog, a bha ag obair cruaidh anns an sgoil, agus aig an taigh. Tapadh leat gu na pàrantan cuideachd, a tha air a bhith a’ cuideachadh sibh aig an taigh. Tha sinn an dòchas gum bith saor-laithean ciùin, sporsail agaibh agus chì sinn sibh ‘s an Lùnastal!

Ma nach robh thu a’ faicinn an teachdaireachd air BBC Alba- seo e an seo: https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-teachdaireachdan-2

Tha sinn air cuairt-litir a’ cur ri cheile airson am bliadhna againn còmhla ann an C3. Dèan cliog gu h-ìosal.

Go to this Sway

 

It’s Friday today and it’s the end of term! Thank you for being such a lovely class, who worked so hard at school and at home too. Thank you too to all the parents for all your support.

Have a lovely, restful, fun holiday and we will see you in August!

If you didn’t see the special message on BBC Alba for C3F, click here: https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-teachdaireachdan-2

We have made a newsletter about our time together in C3. Click the link above.

Tìoraidh an-dràsta!

Miss Grant, Mrs Wight agus Mrs Watson

 

Diardaoin | Thursday 25.6.20

Hi C3F,

‘S e Diardaoin a th’ ann an-diugh agus tha an grian a’ dearsadh! Bidh sibh a’ cumail a’ dol le an cuairt timcheall na h-eileanan an-diugh.

It’s Thursday today and the sun is shining! Today, you will keep going with your Hebridean Adventure. 

Bhidio beag bhuamsa an-diugh. Bidh mi air-ais anns an sgoil san Lunasdal airson C4 eile a teagaisg. Chì mi an uair sin sibh!

A short video from me today. I will be back in the school in August teaching the other C4 class- I can’t wait to see you all then!

I’m going to make an end of year blog post. Please send me one picture on Learning Journals to include in our C3F gallery by 7pm today. Please note I’ll share this on the blog so only send me something you’re happy for the rest of the class to see. It can be any photo- of you or of a piece of work you are proud of.

Latha math dhuibh!

Miss Grant

C1-3 Adventure Grid

Hi C4G!

Hallo C4G,

Chan e C4A a tha sinn a-nis, ach C4G! Is mise a Bh-Uas Grant and ‘s mise an tidsear agaibh airson C4. Tha mi AIR BHIORAN mu dheidhinn am bliadhna spòrsail, trang a tha a dol a bhith againn ag ionnsachadh còmhla ann an C4.

Tha mi eòlach air a’ bhliadhna seo bho C2 agus dh’obraich mi le C3F an-uiridh, mar sin tha mi an dòchas gum bi sibh eòlach orm. Ma tha sibh ag iarraidh teachdaireachd a chur thugam, cuir air Learning Journals e agus chì mi e an sin. Seo bhidio bheag bhuam.

It’s not C4A anymore, but C4G! I’m Miss Grant and I’m your teacher for C4. I am SO EXCITED about the fun, busy year we are going to have learning together in C4.

I know lots of you from C2 and I worked with C3F last year, so I think most of you will know me.  If you want to leave any messages for me, put it on Learning Journals and I will see it there! Here’s a short video from me.

Tha mi an dòchas gum bi laithean-saora ciùin agaibh agus chì mi sibh san Lùnastal! Tha mi air bhioran ur faicinn.

I hope you have a restful summer holidays and I will see you in August! I am so excited to see you all. 

Miss Grant 🙂

Diciadain | Wednesday 24.6.20

Hi C3F,

Tha an obair agaibh cho cruthachail an t-seachdain-sa, agus tha e cho math fhaicinn air Learning Journals. An àite bhidio àbhaisteach an-diugh, cuir air BBC Alba aig 17:30 (5:30f) airson teachdaireachd sònraichte air T.Bh airson C3F! 

Your work is so creative this week, and it’s great to see it on Learning Journals. Instead of a normal video this week, turn on BBC Alba at 17:30 (5:30pm) to see a special message on TV for C3F!

I’m going to make an end of year blog post. Please send me one picture on Learning Journals to include in our C3F gallery by Thursday the 24th June. Please note I’ll share this on the blog so only send me something you’re happy for the rest of the class to see.

Latha math dhuibh!

Miss Grant

Dimàirt | Tuesday 23.6.20

Hi C3F,

Tha mi an dòchas gun robh spòrs agaibh air an Cuairt- dànachd Innse Gall an-dè. ‘S e Dimàirt a th’ ann agus tha sinn gu bhith aig deireidh na tèirm. Tha sibh a’ cumail a- dol leis an cuairt-dànachd an-diugh. Càite a bheil sibh a’ dol an-diugh?

I hope you had fun with your Hebridean Adventure yesterday. It’s Tuesday and we’ve almost reached the end of term! Today you will keep going on your adventure- where will you go today?

I’m going to make an end of year blog post. Please send me one picture on Learning Journals to include in our C3F gallery by Thursday the 24th June. Please note I’ll share this on the blog so only send me something you’re happy for the rest of the class to see.

Have a great day,

Miss Grant

C1-3 Adventure Grid

Dihaoine Dòigheil! | Happy Friday! 19.6.20

Hi C3F!

Tha mi an dòchas gun robh spòrs agaibh aig an Latha Eadar-Gluasaid an-dè. Chunnaic mi tòrr obair math, agus bidh Mrs Souter cho toilichte seo fhaicinn! An-diugh tha tòrr rudan spòrsail rì fhaicinn air a’ bhlog:

I hope you all had fun at Transition day yesterday. I saw lots of fantastic work that I’ve sent to Mrs Souter, she will be so happy to see it! Today, there is lots to see on the blog: 

9am- Toraidhean Latha Spòrs (Sports Day results)

10am – Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – C1-3 Auditions

11am – Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – C1-3 Na Toraidhean (The Results)

1pm – Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 C4-7 Auditions

2pm – Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 C4-7 Na Toraidhean (The Results)

Seo an dùbhlan againn dhut: an urrainn dhut rudeigin a dhèanamh gun na ordagan agad a chleachdadh?  Seall air a’ bhidio airson faigheann a-mach mar a deach Sgioba C3 ris!
We have a challenge for you: can you complete a simple task without using your thumbs? Watch the video to find our how the P3 Team got on!

Dè mu dheidhinn dìnnear blasta a’ coicearachd? Rinn Mis Bloomer Pasta le sabhs tomàto an t-seachdain seo. Seall air a’ bhidio agus tha an reasabaidh an-seo cuideachd.
Why not cook your family a yummy dinner? Miss Bloomer made Pasta with tomato sauce this week. Watch the video, with ingredients listed underneath or look at the recipe here  Pasta le sabhs tomàto agus aran creamha

Gabhaibh spòrs! Tha mi an dòchas gum bi deireadh na seachdain math agaibh uile! Tapadh leibh airson an obair a rinn sibh tron seachdain.

What ever you get up to I hope you have fun. Thank you all for all the work you’ve been doing this week and have a lovely weekend.

Miss Grant agus Mrs Watson

 

Diardaoin | Thursday 17.6.20

Madainn mhath C3F 🙂

Please go to the transition tab and click on your new classes name (Clas 4S) to see what your C4 teacher has planned for you today. I can’t believe you’re going into C4!

Have a nice day.

Tìoraidh an dràsta!

Miss Grant agus Mrs Watson

Diciadain | Wednesday 17.6.20

Madainn mhath C3F!

Tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math. Seo an griod le obair an seachdain. Airson an obair ‘measaidh’, an urrainn dhuibh an obair ‘Slàinte ‘s sunnd a chur air Learning Journals? Bhithidh e cho math fhaicinn dè bha math mu dheidhinn C3 agus dè tha sibh a’ coimhead air adhart ri ann an C4. Tapadh leibh!

Learning Grid English 16.06.20

Grid Ionnsachadh bhon Taigh 16.06.20

‘S e Iomadachd an cuspair againn an-dràsta- seall air am bocsa purpaidh anns a’ ghriod. Seo an ‘Coiseachd Iomadachd’ agamsa. Dè chunnaic mi anns an choimhearsnachd agam? Dè chì sibhse san choimhearsnachd agadsa?

Tìoraidh an-dràsta!

Miss Grant agus Mrs Watson

Good morning C3F!

I hope you are all well. Here’s your grid with you work for the week. This week, for your ‘assessed task’, can I see your Health and Wellbeing work? It will be so nice to see what you liked about C3 and what you’re looking forward to in C4. Thank you!

Diversity is our topic just now- look at the purple box in the grid. The video is my ‘Diversity Walk’. What did I see in my community? What will you see in your community? 

Bye for now!

Miss Grant and Mrs Watson 

 

Dimàirt | Tuesday 16.6.20

Hi C3F!

Tha mi an dòchas gun robh spòrs agaibh an-dè le Latha Spòrs. An latha as fheàrr san bliadhna nam bheachd ‘sa!

An t-seachdain-sa, tha griod agaibh le obair airson an seachdain air fad. Faodaidh tu taghadh dè tha a’ dèanamh gach latha, ach bhiodh e math aon rud litearras agus aon rud àireamhachd a’ dhèanamh gach latha.

Grid Ionnsachadh bhon Taigh 16.06.20

Learning Grid English 16.06.20

Seo bhidio bhuamsa an-diugh agus link airson an òran ‘An tèid thu leam a Mhairi?’.

Latha math dhuibh! Miss Grant agus Mrs Watson

Hi C3F,

I hope you had fun with sports day yesterday- the best day of the school year in my opinion! 

This week, your work for the week is on a grid. You can choose what you do, but it would be good to choose one literacy and one numeracy task per day. 

There’s a video from me above and a link to the song ‘An tèid thu leam a Mhairi?’. 

I hope you have a nice day!

Miss Grant and Mrs Watson

 

 

Dihaoine Dòigheil | Happy Friday! 12.6.20

Hi C3!

‘S e Dihaoine a th’ann agus tha sin a’ ciallachadh gur e àm airson Dùbhlan na deireadh sheachdain! Tha sinn cho fortanach an-diugh gu bheil coig bhidioan ‘An Rudan as Fheàrr leam’ againn bho Mhairi, Arley, Keira, Indiana agus Sorcha. Tapadh leibh airson na bhidioan sgoinneil seo a chur air doigh- tha mi a’ smaointin gum faic sinn sibh air BBC Alba aon latha!

Tha mi an dòchas gum bith deireadh-sheachdain math agaibh.

Miss Grant agus Mrs Watson

Hi C3!

It’s Friday and that means its time for the weekend challenge! As well as this, we are so lucky that we have five ‘An Rud as Fheàrr leam’ videos from Mhairi, Arley, Keira, Indiana and Sorcha. Thank you for putting together these fantastic videos- I’m sure we will see you all on BBC Alba one day!

Have a great weekend.

Miss Grant and Mrs Watson

Dùbhlan na deireadh-sheachdain | Weekend Challenge 

An Rud às Fheàrr Leam le Mhairi | Mhairi’s favourite things

An Rud às Fheàrr Leam le Arley | Arley’s favourite things

An Rud às Fheàrr Leam le Indiana | Indiana’s favourite things

An Rud às Fheàrr Leam le Keira | Keira’s favourite things

An Rud às Fheàrr Leam le Sorcha | Sorcha’s favourite things