Tìoraidh agus tapadh leibh Clas 3F

Mar phàirt den phròiseact againn mu dheidhinn Lìte, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn bancaichean bìdh. An-diugh, thàinig sinn a-steach le tòrr bìdh airson am banca bìdh.

Abair clas laghadh!

Cuideachd, tapadh leibh airson an leabhar sònraichte a fhuair mi. Bidh mi gar ionndrainn tòrr Clas 3F!

Bho Bh.U. Grant

“Nì Siud a Chùis”, Thuirt na Crèidheanan!

Ann an sgrìobhadh, bha Clas 3F ag ionnsachadh mu dheidhinn a bhith a’ sgrìobhadh litir.

Chlead sinn an leabhar “Ni Siud a’ Chùis” Thuirt na Crèidheanan airson ar cuideachadh.

San leabhar, dh’fhalbh gach crèidhean air sgàth ‘s nach robh iad toilichte- na crèidheanan bochd! Sgrìobh sinne litrichean gu na crèidheanan a’ dh’fhaighneachd dhaibh am b’urrainn dhaibh tilleadh.

Cuideachd, rinn sinn collages agus buileagan-comhraidh mu dheidhinn gach crèidhean.

Till air ais crèidheanan!

Slàinnte ‘s Sunnd le Mojo

Ann an Clas 3F, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn ar beachd-inntinn.

Bha sinn a’ leantainn an sgeulachd aig Mojo, agus mar a dh’ionnsaich e mu dheidhinn eanchainn.

Dh’ionnsaich Mojo agus C3F gu bheil mearachdan ceart gu leòr ma tha thu ag ionnsachadh!

Bidh ar n-eanchainn a fàs nuair a tha sinn a’ feuchainn air dùbhlan a tha a’ toirt oirnn a bhith ag obair cruaidh. Cuideachd, tha sinn uile math air cuid de rudan agus feumach air tuilleadh eòlas  air rudan eile.

Chan e “Chan urrainn dhuinn seo a dhèanamh.” a bu choir dhuinn a radh, ‘s e…

“Chan urrainn dhomh seo a dhèanamh FHATHAST!”

 

Bòrd nan Deagh Naidheachdan

Ann an Clas 3F, tha bòrd againn airson naidheachdan math a shealltainn. Tha cuid den chlas air bonn no dealbhan a thoirt a-steach airson a’ bhùird.

Mar eisimpleir, bhuanaich Keeva agus Madie bonn airson ball-coise agus bhuanaich Dawid bonn air sgàth ‘s gun deach e cuairt air baidhseagal timcheall baile Ghlaschu fad 54 mìle!! Wow!!

Rinn Mhairi dealbh ÀLAINN aig an taigh a’ tarraing bheachdan bho an leabhar-chlas againn ‘”Nì siud a chùis” thuirt na creidheannan’. Chuir i dath gorm air a’ ghrian gus nach biodh Orains agus buidhe a’ sabaid! Deagh bheachd a’ Mhairi!

 

Fàilte gu am blog aig Clas 3F! :)

Hallo!

An t-seachdain-sa, bha sinne ann an 3F trang ag ionnsachadh tòrr!

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn diofar dhaoine à Alba a tha ainmeil ann an spòrs. Mar eisimpleir, Chris Hoy agus Andy Murray. Smaoinich sinn mu dheidhinn na h-adhbharan a tha sinne gu bhith nar Albanaich ainmeil aon latha.

Chruthaich sinn dìneasaran a’ cleachdadh cumaidhean- nach iad a tha eagalach!

An t-seachdain sa chaidh, rinn sinn flùraichean snog a’ sealltainn na riaghaltean againn. Tha sinn math air a bhith gan leantainn!

Mar sin leat an-dràsta!

Clas 3F

 

Chaidh sinn air ais gu linn na Bhictorianaich!

Air Diciadain, chaidh sinn air ais gu linn na Bhictorianaich. Bha Miss Grant a’ dèanamh cinnteach gun robh na làmhan againn glan gu leòr. An uair sin rinn sinn làmh-sgrìobhadh agus mar nach robh e math gu leòr, bha feum againn suidhe anns an oisean- oh mo chreach! Bha sinn a’ smaointinn gun robh e cho èibhinn!

Dh’ith sinn Briosgaidean dinnsear agus dh’òl sinn deoch-lìomaide airson snac Bhictorianach. An uair sin chaidh sinn a-muigh gus geamanan mar hop-scotch agus marbles a chluich.

Abair spòrs!

 

Ag ionnsachadh mu dheidhinn airgead agus chaisteal Dhun Èideann!

Mar a thuirt sinn anns na Tete-a-Tetes againn, bha tòrr again ag iarraidh ionnsachadh mu dheidhinn airgead.

‘S urrainn dhuinn na diofar bhuinn airgead aithneachadh.

‘S urrainn dhuinn obrachadh a-mach dè an t-airgead a bhios sinn a’ faighinn air-ais ann am bùth. Chleachd sinn geama gus ar cuideachadh.

Continue reading “Ag ionnsachadh mu dheidhinn airgead agus chaisteal Dhun Èideann!”

Seachdain sa Ghrèin

Abair seachdain thrang sa ghrèin!
 
An-dè, chaidh sinn dhan choille comhla ri Liam airson rudan a thogail airson ‘Taigh-Osda na Biastagan’. Chleachd sinn sàbh gus bamboo a’ ghearradh, agus bha sinn gu math faiceallach. Bha tòrr spòrs againn a-muigh sa ghrèin, agus bha sinn gu math taingeal airson a’ chuideachadh a fhuair sinn bho Liam agus bho mamaidh Leo airson a smuain mhath!
 
 
As deidh àm lunch, chaidh sinn gu Pàirc Pilrig air sgàth ‘s gun d’ fhuair sinn 50 Pom poms. Tha sinn a’ faighinn Pom Poms airson a bhith ag èisteachd agus a’ sealltainn urram. Bha sinn a’ cluich anns a’ phàirc anns a’ ghrèin agus cha robh sinn ag iarraidh fàgail!
 

Seall ar Leabhraichean!

An-diugh thug sinn leinn dhachaigh na leabhraichean a sgrìobh sinn- Tìr Nan Dragoin! Tha sinn an dòchas gun chòrd iad ruibh.

Cuideachd, tha sinn a’ dèanamh practis air na faclan cumanta- seall na Bailltean Graffiti a rinn sinn.