Turas Mìorbhaileach aig Clas 5C

Gu mìorbhaileach air Dimàirt chaidh sinn gu Caisteal Dhùn Èideann. An rud as mìorbhailiche mu dheidhinn do chuid, is e gun robh e a’ cur an t-sneachd!

Nuair a bha sinn anns an t-seòmar-ionnsachaidh, (a b’ àbhaist a bhith na phrìosan!) bha sinn a’ cur oirnn deisean spaideil aosmhor bho làithean Mhàiri (1542-1587). Chòrd e ris a h-uile duine gu mòr!

Gu h-inntinneach chaidh sinn a-steach do sheòmar gu math beag far an do rugadh Seumas VI rìgh, mac Mhàiri.

Gu h-iongantach dh’fhuirich sinn ann airson dà uair a thìde. Mar sin bha spòrs ar beatha againn.

Gu fortanach fhuair sinn cothrom a dhol a-steach do Chaibeal Naomh Mairead, an togalach as sine ann an Dùn Èideann. Bha tòrr mòr spòrs againn an-sin air sgàth ’s gum faca sinn bòrd snasail ann.

A dh’aindeoin an t-sneachd bha turas math, sgoinneil, inntinneach againn!

Beachdan C5H: Dùn Èideann ann an 2050

Beachdan C5H: Dùn Èideann ann an 2050 –

Dh’iarr a’ chomhairle oirnn beachdachadh air cò ris a bu chòir ar sgoiltean, àitean-cluiche, taighean agus dòighean-siubhal a bhith coltach ann an 2050.

às dèidh dhuinn beachdachadh, bhòt sinn mar chlas. Seo an fheadhainn a thaghadh sinn:

 Sgoil –  Gu h-inntinneach, tha sinn ag iarraidh gum bi ipad aig a h-uile duine an àite deotair !                                                                          

Siubhal – Gum bi càraichean a’ sgèith agus gum bi daoine a’ siubhal air bòrd-sgèith!    

Beatha – Gu sona, gum bi foghlam nas fheàrr, gum bi tidsearan gu leòr ann agus gum bi gach duine co-ionnann: daoine bochda is beartach.    

C5H

Mar as àbhaist Diciadain bha sinn a’ dèanamh spòrs. Ann an spòrs, bha sinn a’ dèanamh handball mìorbhaileach spòrsail.

An-dè rinn sinn litreachas is chluich sinn ‘Ròlaist is Fìrinn’. Dh’feumadh sinn sgrìobhadh seantansan no paragrafan agus aon ròlaist a chur ann.  An uair sin bha aig a’ chlas tuairmse a dhèanamh air dè an ròlaist a bh’ ann, mar sin bha sinn ag èisteachd airson fiosrachaidh.

Aig àm Spàinntis bhruidhinn sinn mu dheidhinn na riaghltean ann an Spàinntis, ciamar a bhios a’ bhliadhna seo agus dè mar a bhios C5 math.  Bha sinn ag ionnsachadh mar a bhruidhinneas sinn mur deidhinn fhèin agus dh’ionnsaich sinn innse ceithir rudan – ar n-ainm, ar n-aois, an dath as fheàrr leinn agus thagh sinn aon  pìos fiosrachaidh eile airson innse sinn fhèin .

Ann an ealain bha rinn sinn uinneagan glainne dhathte. Chleachd sinn ar sgillean motar foidhne agus bha sinn a’ measgachadh na dathan gus dathan ùra fhaighinn.

Slime!

Airson an latha mu dheireadh dhan bhliadhna, bha sinn a’ cruthachadh slim (slime) le na buddies againn. Gu mì-fhortanach bha e gu math bùrachdail agus bha bùrach mòr ann!
An-dè thòisich sinn cruthachadh sèinichean pàipear, an-diugh thomais sinn iad uile is bha an fhear as motha 1,530cm a dh’fhaide! 15.3m!
Nollaig Chridheil dhuibh uile agus bliadhna mhath ùr nuair a thig i!

Obair Dachaigh C5C

Gu mìorbhaileach bha sinn a’ faicinn iomadh taisbeanadh Diciadain is Diardaoin, dh’obraich a h-uile duine againn gu cruaidh! Choimhead sinn air ar n-obair gu lèir an-diugh, gu h-iongantach rinn sinn obair-dhachaigh mhìorbhaileach.

Blog ùr do c5C

Gu h-inntinneach ann am Faclan Caillte tha sinn a’ dèanamh faclan caillte cuideachd bha sinn a’ dèanamh nòtaichean de na h-eòin a bha uabhasach inntinneach agus bha e spòrsail. Cuideachd bha sinn a’ leughadh stòridh ma dheidhinn a’ chorra-ghritheach gu h-èibhinn leugh sinn e mar ceud turas.

Gu h-iongantach ann an ealain bha sinn a’ dèanamh doirbeagan mìorbhaileach deàrrsaidh le sin bha sinn a’ sgapadh iad mun cuairt a’ chlas. Cò a chreideadh gu bheil doirbeagan cho meanbh gun urrainn dhaibh a dhol nad làimh gu h-inntinneach tha iad ainmeil airson na stiallan aca.

Gu h-inntinneach tha buddies againn bho C2T cuideachd tha iad cho luatha ris a’ ghaoith!  Gu snog bi iad gu math èibhinn, uaireanan bi iad a’ teagasg dhuinn rudan ùra mar geamanan agus cleasan le pàipear. Gu h-èibhinn tha iad uile uabhasach tutagail.

Cò a chreideadh gur e latha latha breith a’ Bh-uas Croall a th’ ann an-diugh, tha tòrr dhaoine, gu fithealaidh air a thoirt càirtean agus preasantan sgoinneil coibhneil dhi.

 

 

       

Faclan ‘-tion’ C4C

Gu mìorbhaileach sgrìobh sinn 86 faclan -tion an-diugh, cuideachd, bha iad iongantach math!

Seo feadhainn eile nach b’ urrainn dhuinn a chur air a’ bhòrd:  reception, sanction, dictionary, incarnation, levitation, injection, starvation, dehydration, sanitation agus hydration.

An t-seachdain C4C

Gu spòrsail ann an parkour bha sinn a’ cluich geamanan cho spòrsail ri cuilean, anns na geamanan bha sinn a’ dol mun cuairt an scaffolding a’ dèanamh vaults.

Gu sona ann an slàinte is sunnd bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn slàinteachas pearsanta airson postairean mìorbhaileach a chruthachadh.

C4 A’ Sabaid airson Madagascar

Dè bha sinn ag ionnsachadh an t-seachdain sa chaidh?

Cò a chreideadh gu robh sinn a’ sgrìobhadh litrichean gu na h-udharrasan Madagascar agus anns na litrichean bha daoine ag ràdh rudan cuamhchdail .

Gu h-inntinneach bha sinn ag ionnsachadh gu bheil Amnesty International a’ saoradh dhaoine nuair a tha iad a’ dol dhan phrìosan nuair a tha iad neo-chiontach.

Gu spòrsail dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn chòirichean dhaoine agus artagail 21 -All Humans have the right to the freedom of expression.

Gu fortanach bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Clovis Razafimalala a tha a’ sàbhaladh a’ choille-uisge ach gu muladach bha e a’ dol dhan phrìosan, gu h-eagallach airson 10 mìos air sgàth nì nach do rinn e.

https://www.amnesty.org.uk/junior-urgent-action-network

 

Seachdain C4C

Gu h-inntinneach ann am matamataig rinn sinn grid references a bharrachd air a sin rinn sinn dealbhan mìorbhaileach le grid references.

Gu spòrsail aig parkour bha sinn ag ionnsachadh seòrsa de leum le landing position gu brònach dh’fheumadh sinn dhol air ais dhan sgoil cuideachd ghabh a’ Bh-uas Hoy pàirt ann, bha i uabhasach math.

Gu h-inntinneach bha sinn ag ionnsachadh ma dheidhinn cùis mhòr is cùis bheag ann an social detectives mar sin bha sinn a’ coimhead air bhideo de sanas Ameriganach ionantach is èibhinn agus bha an duine ann air stad air straidhre-gluasadach às dèidh sin bha iad an–sin fad na h-oidhche. Gu fortanach bha fhios againn gu robh dòigh nas fhasa ann a bhith a’ dèiligeadh ris, mar a bhith a’ coiseachd suas an straidhre-gluasadach.

Gu sònraichte ann an fonaigs dh’ionnsaich sinn na diagrafan igh, ay agus ee mar sin bha sinn a’ cluich hangmouse inntinneach, doirbh le faclan mar fortnight.