[C5 03.04.2020] obair a’ chlas!

Clas a còig!

Tha sibh air a bhith cho trang ag ionnsachadh bhon taigh is tha e air a bhith na tlachd uabhasach mòr dhuinn coimhead air an obair agaibh!  C5 you’ve been working so hard and it’s been an absolute pleasure for us to see your work!  Seo cuid de na dealbhan a fhuair sinn an t-seachdain a tha a’ sealltainn na tha sibhse air a bhith ris!  Here’s some of the photos:

Continue reading “[C5 03.04.2020] obair a’ chlas!”

[C5 27.3.2020] teachdaireachd bhon a’ Bh-uas Horne is a’ Bh-uas Croall

Madainn mhath a h-uile duine!

Is e Dihaoine an 27mh den Mhàrt a th’ ann an-diugh.  Tha sinn an dòchas gu bheil an t-seachdain àraid seo air a bhith fallain is sona dhut.  Tha sinn air a bhith a’ smaoineachadh oirbh tric, tha sinn an dòchas gun do chòrd an obair ruibh, tha sinn a’ dèanamh fiughair ri cuid dhe fhaicinn! Continue reading “[C5 27.3.2020] teachdaireachd bhon a’ Bh-uas Horne is a’ Bh-uas Croall”

[C5 – 26.03.2020] litearras & matamataig

Madainn mhath a h-uile duine!  Ciamar a tha sibh an-diugh?

Is e Diardaoin a th’ ann an-diugh, tha an t-seachdain a’ ruith seachad co-dhiù.  Bha mise ann am pàirc Philrig an-dè is chunnaic mi teachdaireachdan snog air a dhèanamh de chailc air an làr, cuideachd chunnaic mi caraid bho C5 a bhios a’ dèanamh flips!  Rinn sin toilichte mi!  Tha mi’n dòchas gu bheil sibh uile a’ dèanamh no a’ faicinn rudeigin gach latha a bhios gur dèanamh toilichte agus a’ sgaoileadh toileachais don fheadhainn mun cuairt oirbh. #sgaoilangaol

Continue reading “[C5 – 26.03.2020] litearras & matamataig”

[C5 – 25.03.2020] Litearras is Matamataig

Madainn mhath clas a còig!

Seo dhuibh ur n-obair an-diugh:

obair mhatamtaig bho Dr Jones (dìreach mar a bhios e còmhla ruibh sa sgoil, tha e a’ cruthachadh obair dhuibh Diciadain) ma dheidhinn brataichean an t-saoghail.  Bidh sin a’ ruith airson ùine.  Feumaidh sibh an dà rud seo fhosgladh:

C5 leasan Matamataig Dr Jones

brataich Dr Jones

Obair litearrais bhuam, tha èisteachd is labhairt ann agus leughadh pearsanta ann.  Bruth ‘cluich’ air an loidhne sin airson an leasan èisteachd is labhairt a chluinntinn.

Diciadain 25.3 PLANA LÀITHEIL C5 –

Tar-sgrìobhadh Diluain DImairt etc

Continue reading “[C5 – 25.03.2020] Litearras is Matamataig”

C5 Ionnsachadh aig an taigh

Ionnsachadh aig an taigh

’S ann an seo a bhios sinn a’ cur gach fiosrachadh a dh’fheumas tu airson ionnsachadh, bho Dhimairt an ath sheachdain.  ‘S e rudeigin gu tur ùr a tha seo dhuinn agus tha sinn an dòchas gum bidh beagan spòrs againn leis a seo.

This is where we will post all the information you will need for our home learning, to support what you already have in your packs.  This is something totally new for us and we hope that it will be fun and a bit of an adventure for all of us in uncertain times.

A’ dèanamh fiughair ris a’ chiad phost againn Dimàirt!  Looking forward to our first post on Tuesday!

Le gach deagh dhùrachd,

a’ Bh-uas Horne is a’ Bh-uas Croall

Tidsearan C5