Hàlo Clas 1

Hàlo clas a h-aon,

Ciamar a tha sibh? Tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math. Ma tha thu airson beagan seinn a dhèanamh tha cuid de na h-orain a tha còrdadh ruit an seo.

Ciamar a tha thu: https://www.youtube.com/watch?v=0vBoAvoOd34 (you can use this song to ask for other feelings, sgìth, crosta, bonnach, toilichte, blàth, fuar)

Continue reading “Hàlo Clas 1”

Obair bho C1

Halò a h-uile duine, tha mi an dòchas gu bheil a h-uile duine a’ cumail sàbhailte agus fallain. Seo dealbh beag no dhà den obair chruaidh a tha sibh air a bhith a’ dèanamh. ‘S e dealbhan àlainn a th’ annta, tapadh leibh. Tha mi gar ionndrainn uile.

Bho ar tidsear C1, Ms. Bennett.

Hello everyone, I hope you are well and keeping safe. Here are some pictures of the hard work that you are doing. They are lovely pictures to receive thank you. I miss you all. 

From your teacher in P1, Ms. Bennett. Continue reading “Obair bho C1”

A’ chiad bhlog ionnsachaidh

An-diugh ‘s e Dimàirt an 24mh latha den Mhàirt a th’ ann.  Ciamar a th sibh an-diugh? Tha sinn gar n-ionndrainn agus tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math. Anns a’ bhlog an-diugh, lorgaidh sibh grid ionnsachaidh airson na seachdain  agus obair matamataig agus litearrachd airson an latha.  Tha sinn an dòchas gum bi tòrr spòrs agaibh leis an obair.  Tìoraidh an-dràst’.

Bho thidsearan C1

Welcome to our first home learning blog! Today is Tuesday 24th March.  How are you doing today? We miss you all and hope you are well.  In today’s blog, you can find the learning grid for the week and maths and literacy activities for the day.  We hope you have fun with the tasks. Bye for now,

From your teachers in P1

IDL home planner 24-03-20 (1)

Home Learning L and N 24-03-20..

 

Fàilte dhan bhlog againn!

‘S ann an seo a bhios sinn a’ cur gach fiosrachadh a dh’fheumas tu airson ionnsachadh, bho Dhimairt an ath sheachdain.  ‘S e rudeigin gu tur ùr a tha seo dhuinn agus tha sinn an dòchas gum bidh beagan spòrs againn leis a seo.

 

A’ dèanamh fiughair ris a’ chiad phost againn Dimàirt!

Le gach deagh dhùrachd,

Ms Bennett