Cruinneachadh C7 Pàirt 1 is Pàirt 2 – 26.06.20

Fàilte do Cheumnachadh Clas 7 2020.  Mealaibh ur naidheachd, Clas 7; a’ chiad chlas a thàinig tro dhorsan Thaobh na Pàirce, agus tha sinn a’ guidhe gach soribheachadh dhuibh.  Tha sinn an dòchas gun còrd seo riubh.

Welcome to Clas 7 2020’s Leavers’ Celebration.  Congratulations, Clas7; you were the first class to step through the doors of Bun-sgoil Taobh na Pàirce as C1s, and we wish you all the very best.  We hope you will enjoy this.

Beannachd leibh an-dràsta…

 Le gach deagh dhùrachd,

A’ Bh. Uas NicPhàil agus Sgioba na Sgoile air fad

 

C6 Deireadh na Bliadhna

Hai C6,

Tha e doirbh ri chreidsinn gu bheil sinn air an latha mu dheireadh a ruigsinn!

An robh fios agaibh gu bheil sinn air 186 latha a chur seachad ann an Clas 6.  Is abair gun do chòrd am bliadhna ruinn.  Tapadh leibh uile airson a bhith cho laghach is gasta. Tha sinn ag radh cheerio gu Martha ann an C6G an-diugh- tha sinn an dòchas gun còrd an sgoil ùr ruit is cuimhnich gu bheil do charaidean fhathast an seo aig Taobh na Pàirce.   ‘S e an latha mu dheireadh aig Mgr McGuire a th’ann cuideachd ann an c6.  Tapadh leibh airson a h-uile sion tha thu air a’ dhèanamh am bliadhna dhuinn.  Bidh sinn gad ionndrainn gu mòr!!

Tha sinn an dòchas gum bi deagh samhradh agaibh air fad.

It’s hard to believe that today is the last day of term.  Did you know that you have spent 186 days in c6?  Thank you all for being such a lovely and caring year group.  It’s Martha’s last day in C6G today – we wish you all the best in your new school Martha and remember that you will always have friends here at Taobh na Pàirce.  We also say goodbye to Mr McGuire today.  Thank you for all that you have done for us all this year and we are really going to miss you.

Both Mgr McGuire and Miss MacIntyre want to wish you all a happy, safe summer.

Teachdaireachd Bho A’ Bh-uas Petersen

Hello Clàrsach players! 

 I hope that you are all well and that you have managed to look at some of the files on Teams. You can find the videos, music and sound files by clicking at the top middle of the page on “Files”. If you are having any problems with this please let me know. 

I have made some more video tutorials of some Grade 1 and 2 pieces – I hope they will be useful.  

The National Mod have announced that they are running a virtual Mod this year– here is a link to the syllabus: 

 https://www.ancomunn.co.uk/images/uploads/virtual_Mòd_syllabus_25_june_20.pdf 

The guidelines can be found here: 

 https://www.ancomunn.co.uk/images/uploads/Stiùreadh_Guidelines_-_Virtual_Mod.pdf 

Please note that submissions must be complete and submitted by 31st July 2020 

I hope that you have an enjoyable holiday and look forward to seeing you for lessons soon! 

Miss Petersen 

 

Ceilidh is Craic #8 A’ Bh-Uas Griogair

Tha sinn air ais! ‘S i seo an tidsear mu dheireadh a bhios againn airson ‘Ceilidh is Craic’.  Seo agad a’ Bh-uas Griogair – aon de na tidsearan as laghaiche a th’againn.  An robh fios agaibh gum bi i a’ cruthachadh goireasan airson Stòrlann? Cuideachd tha i air leabhar a’ sgrìobhadh mu dheidhinn crodh.

Seo i an-dràsta le seata de phuirt air a’ ghiotàr.  Tha sinn an dòchas gun còrd iad ribh!

Last but not least we have Mrs Grigor – one of the nicest teachers you will ever meet.  Did you know that she creates Gaelic resources for Stòrlann and that she is an author?  

Here she is playing a few tunes on the guitar.  We hope you enjoy. 

 

Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – Na Toraidhean (The Results)

 

Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – Na Toraidhean

 

C1-3

1mh àite –  Fred Nutley Iwashita

2mh àite – Keirah Layden

3mh àite – Annika McCabe

C4-7

1mh àite – Seren Maramba

2mh àite – Nilidh Mackintosh

3mh àite – Mary-Ellen MacDonald is Sayen Ferre-Canales

 

‘S math a rinn a h-uile duine!  Tha sibh uile araidh air duais. 

Well done to everyone who took part – you all deserve an award.

Taobh na Pàirce’s Got Talent C4-7 Auditions

Feasgar mhath dhuibh!  Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math is gun do chòrd co-fharpais C1-3 ribh.  Tha sinn a’ tòiseachadh am feasgair seo leis a’ cho-fharpais C4-7 agus an uairsin aig 2f gheibh sibh a-mach cò bhuannaich Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C4-7)   Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh!

Good afternoon everyone.  We hope you are all well and that you enjoyed the C1-3 competition this morning. We will begin by watching the C4-7 auditions and then come back at 2pm when we will find out who won Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C4-7).  We hope you enjoy the acts!

Taobh na Pàirce’s Got Talent C1-3 Auditions

Madainn mhath dhuibh!  Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math.  Tha sinn a’ tòiseachadh leis a’ cho-fharpais C1-3 agus an uairsin aig 11m gheibh sibh a-mach cò bhuannaich Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C1-3).   Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh!

Good morning everyone.  We hope you are all well.  We will begin with watching the C1-3 auditions and then come back at 11am when we will find out who has won Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C1-3).  We hope you enjoy the acts!