Obair Dachaigh aig Clas 6T

Nach toir sibh sùil thairis air dhà no thrì de na h-eisimpleirean de dh’obair dachaigh air leth a rinn Clas 6T an teirm sa.

Leis gun robh sinn ag obair air S.T.E.M agus World of Work, chruthaich a’ mhòr chuid modail àraid agus chuala sinn mu dheidhinn iomadh obair eadar-dhealaichte cuideachd!

Cuideachd, thog sinn bhideo de ar Fèis S.T.E.M. a chuir sinn air dòigh airson Clas 6L is Clas 4D. Seall cho trang ‘s a bha sinn!!

3B73EB91-A692-415D-9871-34A6A8AFBE71

3F – 21.06.19

Litearrachd

Tha sinn air a bhith ag obair cruaidh a’ sgrìobhadh stòiridhean Mgr. Duine, cuiridh sinn crìoch orra an ath sheachdainn. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith gan toirt dhachaigh!

Matamataigs

Ionnsaich sinn mu dhèidhinn bloighean agus chruthaich sinn piotsathan blasta a-mach à pàipear le diofar bloighean de ‘toppings’ airson a’ sealltainn na ionnsaich sinn.

Cùisean Eile

Choinnich sinn ri ar tidsearan airson an ath bhliadhna. Chruthaich sinn iteileagan airson sealltainn beagan mu ar dèidhinn fhèin agus na tha an sgoil a’ ciallachadh dhuinn.

Chaidh sinn air turas dhan Fhèill Aiteachais Rìoghail. Abair gun robh e sgoinneil! Chunnaic sinn gobhairean, eich agus feireadan agus dh’ionnsaich sinn mu dhèidhinn meanbh-bhiastagan. Cuideachd, choinnich sinn ri daoine a dh’innis dhuinn beagan mun obair aca, a bha cuideachd a’ bruidhinn Gàidhlig.

 

3F – 06.06.19

Cànan

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn charactaran agus suidheachaidhean agus chruthaich sinn na suidheachaidhean againn fhèin le bhith cruthachadh cairtean-phuist.

Matamataigs

Rinn sinn barrachd practas le roinneadh ‘s a’ leughadh cheistean a th’ ann an faclan.

Cuideachd, dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ leughadh griod agus mar a tha sinn a’ sgrìobhadh stiùireadhan airson gluasad mun cuairt griod. Le sin, dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ cleachdadh BeeBot! As dèidh beagan obair, mhothaich sinn gun urrainn dhuinn stiùireadh a chur a-steach gus am bith na BeeBots uile a’ dèanamh an aon rud agus chruthaich sinn consairt beag. Seo an dannsa a chruthaich sinn le ceòl. Abair spòrs!

Consairt BeeBot:

70911DC7-DD58-40EE-8401-2AA28A34E939

A bharrachd air sin, chuir sinn an eòlas a th’ againn ris an ionnsachadh a rinn sinn ann an cànan agus chruthaich sinn suidheachaidhean ùra airson ar BeeBotan.

Pròiseact

Mu dheireadh, chuir sinn crìoch air ar pròiseact airson duais an Comann Rìoghail Ceilteach – chruthaich sinn dealbh-balla mòr airson na luachan uile a shealltainn.

Cuideachd, bha sinn fortanach gun d’ thàinig mamaidh Maia a-steach a bhruidhinn ruinn mu dheidhinn an obair aice mar sealbhadair taigh-bìdh. Bhruidhinn i mu dheidhinn na sgilean a dh’fheumas i airson a th’ obair agus fhuair sinn cothrom clàr-bìdh ùr a chruthachadh airson clann. Mmm blasta!

Spòrs S.T.E.M. le Clas 6T

MATAMATAIG

Chleachd sinn protractair airson diofar meudan de cheàrnan a chlàradh.  Chuir sinn dà phìos sellotape còmhla air an làr airson ceàrn a chruthachadh agus thomhais sinn meud gach ceàrn.  An uair sin, air pìos pàipear beag, sgrìobh sinn meud an ceàrn agus an dè seòrsa ceàrn a bh’ ann – mar eisimpleir, ceart-cheàrn.

LITEARRACHD

Dh’ionnsaich sinn an diofar eadar ‘their’, ‘there’ is ‘they’re’.  Cuideachd, rinn sinn an aon rud airson ‘where’, ‘were’, ‘wear’ is ‘we’re’.  A bharrachd air sin, dh’ionnsaich sinn mar a chleachdas sinn asgair agus mar a tha cuid de dh’fhaclan nas giorra.

SPÒRS

Air Dimàirt, dh’obraich sinn cruaidh a’ glachdadh baton relay san doigh cheart agus sàbhailte airson ar sgioba a chumail luath agus airson a bhith cinnteach nach goirticheadh sinn a chèile.

Air Diardaoin, dh’ionnscaich sinn dhan a’ Bh-uas Nic an t-Sagairt mar a chluicheadh i Quidditch agus an uair sin, chluich sinn gèama mòr.

Air Dihaoine, bha cuid aig cluba ruith far an do rinn iad orienteering. Bha aca ri iantraighean a leantainn gu luath.  B’ e rèis agus co-fharpais puingean a bh’ ann.

CUSPAIR

Air Diciadain, chruthaich sinn dens a-mach à stuth bogsa-cluiche.  Bha aig na dens a bhith mòr gu leòr airson an sgioba gu lèir fhaighinn a-steach, dionach agus làidir gu leòr gus buille bho chuibhle dubh a sheasamh.  Chòrd seo ruin gu mòr oir bha e gu math spòrsail ach, gu mi-fhortanach, dh’fhàs an aimsir gu math fliuch!!

LUACHAN

Chlàr sinn bhideo de dh’òran a sgrìobh sinn mu dheidhinn luachan na sgoile ris an fonn, ‘Shotgun’.  Chruthaich sinn cleasan/danns’ airson gach rann.  Bha seo spòrsail oir bha a h-uile duine a’ gaireachdainn còmhla!

 

3F – 31.05.19

Pròiseact

An t-seachdainn seo, chùm sinn oirnn le pròiseact na h-ealain chruthachail a’ cleachdadh luachan na sgoile. Tha sinn an dòchas gum bith e deiseil an ath sheachdainn… cùm sùil a-mach airson fhaighinn a-mach dè rinn sinn!

Matamataigs

Dh’ionnsaich sinn dòigh ùr airson air cuir-ris àireamhan dà digiteach, tha fios againn a-nis ma tha na h-aonadan a’ dol thairis air deich, feumaidh sinn deich a bharrachd a chur air na deicheadan.

Ealain

Chuir sinn fàilte air tidsear ùr, A’ Bh-Uas McConnell a tha dol gar teagasg ann an ealain gu deireadh na teirm. An t-seachdainn seo, dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ sealltainn faireachdainnean ann an dealbhan le bhith cleachdadh diofar dhathan.

Taobh na Pàirce’s Got Talent

Air Dihaoine, choimhead sinn air TnP’s Got Talent agus abair gun robh e sgoinneil! Bha sinn cho pròiseil às na daoine sa chlas againn a ghabh pàirt oir cha b’ e rud furasta a bh’ ann! Mealaibh ur naidheachd!

Clas 6T&L: Rocaidean a’ Spreadhadh!

LITEARRACHD

Sgrìobh sinn tiotal, amas, adhbhar agus beachd-bharail air probhaidhean eadar-dhealaichte, ro-laimh.  An uair sin, as a dheidh, sgrìobh sinn fiosrachadh air a’ phrobhadh, ceann-crìche, pàirtich agus leasaich – a’ bharrachd air dealbh de ar n’obair.  Mar sin, dh’ionnsaich sinn mar a sgrìobhas sinn aithisg saidheans air fad.

MATAMATAIG

Thog sinn dealbhan dhuinn fhèin leis an iPad agus an ath latha, bha againn rin geàrradh ann an dà leth agus feuchainn ris an taobh eile a dhealbhadh a’ cleachdadh riaghailtean co-chothromachd.

CUSPAIR (SAIDHEANS)

Air feasgar Diciadain, chruthaich leth den chlas rocaid agus an uair sin, fhuair a h-uile duine eile cothrom an cruthachadh air madainn Diardaoin.

Airson an rocaid a chruthachadh, chuir sinn peansailean mun cuairt  botail ath-chuairteachaidh plastaig agus an uair sin, chuir sinn leth botail fion-geur na bhroinn.

As deidh sin, chuir sinn trì pacaidean beaga de bicarbonate a-steach dhan bhotail agus chuir an tidseir corc na bhroinn gu luath!

Bha an alkaline agus an searbhag a’ measgachadh airson tachartas-searbhag a dhèanamh agus chruthaich seo tòrr carbon-dioxide.  Mar sin, spreadh am botail suas dhan adhar mar rocaid!

Seall cho soirbheachail ‘s a bha iad!

SPÒRS

Air Dicidain, bha coig-deug sgoilearan bho gach clas a’ dol gu na Geamanan Hub agus chosg iad latha air fad ag ionnsachadh mu dheidhinn danns, hocaidh no lùth-chleas.  A-rèir sgilean obair-sgioba, coibhneas agus sgilean spòrsail, chriochnaich an sgioba danns’ anns an dàrna àite, lùth-chleas san coigeamh àite agus hocaidh san seachdamh àite.  Aig an deireadh an latha, rinn an sgioba danns’ taisbeanadh airson am buidheann air fad!  Chòrd na geamanan Hub ris a h-uile duine oir bha tòrr spòrs aca!

3F – 17.05.19

Bha sinn ag ionnsachadh mar a tha sinn a’ sgrìobhadh faclan ann an dòigh tarraingeach agus mar sin, chruthaich sinn ballachan Graffiti a’ cleachdadh ar faclan cumanta.

Cuideachd, ionnsaich sinn mu dheidhinn co-chothromachd agus chruthaich sinn an leth eile de ar n’ aodainn. Seo sinn a’ dèanamh practas air bùird gheal mus an d’ rinn sinn an fheadhainn cheart againn!

Mu dheireadh, dh’ionnsaich sinn mun Lorg Carboin againn agus na rudan a dh’ fhaodadh sinn a dhèanamh airson ar n’ arraineachd a chuideachadh. Chruthaich sinn soidhnichean airson an crochadh sna taigheanan againn.

Seachdain Trang aig Clas 6T

MATAMATAIG

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn ceàrnan complementary agus supplementary – bidh ceàrnan complemtary a’ nochdadh ann an ceàrnan ceart-cheàrnach (90°) agus bidh ceàrnan supplementary a’ nochdadh ann an ceàrnan-dìreach, far a bheil againn ri an dèanamh co-ionnan ri 180°.

Cuideachd, dh’ionnsaich sinn mar a chruthaicheas sinn cumaidhean 3sh le pàipear a-mach à lìn.  Rinn sinn deuchainn inntinn agus pàipear gus am biodh fiosrachadh aig an riaghaltas agus aig a’ chomhairle.  A bharrachd air a sin, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn co-chomarran ceithir ceathramhan airson emojis a dhealbhadh.

LITEARRACHD

Air Diciadain, chriochnaich sinn sgeulachd Beurla bho Pobble365 mu dheidhinn luchd-rannsachaidh.  Cuideachd, fhreagair sinn ceistean fosgailte mu dheidhinn ‘The Invisible Man’.  A-nis, is urrainn dhuinn sgeulachd a sgrìobhadh à dealbh.

S.T.E.M.

Thòisich sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn am modh-obrachaidh STEM.  ‘S e ‘mineachadh an dùbhlan’ a’ chiad phàirt. Chuir a h-uile duine dùbhlan air pìos pàipear agus an uair sin, bhruidhinn sinn mun deidhinn.  Cuideachd, bha againn ri taisbeanadh a dhèanamh airson ar beachdan a chonaltradh gu soilleir.

SPÒRS

Air Dimàirt, bha rugbaidh againn còmhla ri Ross.  Dh’fheuch sinn ar sgilean sadail gu chèile a leasachadh.

SLÀINTE IS SÙNND

An t-seachdain sa chaidh, bhruidhinn sinn air luachan na sgoile agus chruthaich sinn postairean bheaga mun deidhinn.  Tha sinn an dùil òran a chruthachadh mu na luachan cuideachd. Madainn an-diugh, chruthaich sinn postair airson tidseirean nach eil eòlach oirnn airson fiosrachaidh phearsanta innse dhaibh.

Luachan Sgoile

An-diugh, dh’ionnsaich sinn mu ar naoi luachan sgoile agus rinn sinn ceanglaichean ris an ionnsachadh againn. Rinn sinn ‘brainstorm’ air na dòighean eadar-dhealaichte a tha sinn air a bhith  a’ sealltainn cruthachalachd, iomadachd, obair sgioba agus coimhearsnachd mar eisimpleir. Seall  cho trang ‘s a tha sinn!

 

3F – 10.05.19

Cànan

Chùm sinn oirnn le bhith ag ionnsachadh mar a tha sinn a’ litreachadh faclan cumanta.

Matamataigs

Thòisich sinn ag ionnsachadh diofar dhòighean eadar-dhealaichte airson a’ sealltainn luach àireamh a’ cleachdadh deichean agus aonadan.

Mar eisimpleir: 54 – gu abhaisteach tha sin 5 deichean agus 4 aonadan ach, ionnsaich sinn cuideachd gun urrainn dhuinn sealltainn 54 mar 3 deichean agus 24 aonadan.

Slàinte agus Sunnd

Ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ dèanamh leum-fada gu sàbhailte còmhla ri Mgr Carruthers. Cuideachd, rinn sinn obair air rèis phàirteach ann an sgiobanan. Chòrd seo ruinn gu mòr!