Tìoraidh agus tapadh leibh Clas 3F

Mar phàirt den phròiseact againn mu dheidhinn Lìte, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn bancaichean bìdh. An-diugh, thàinig sinn a-steach le tòrr bìdh airson am banca bìdh.

Abair clas laghadh!

Cuideachd, tapadh leibh airson an leabhar sònraichte a fhuair mi. Bidh mi gar ionndrainn tòrr Clas 3F!

Bho Bh.U. Grant

“Nì Siud a Chùis”, Thuirt na Crèidheanan!

Ann an sgrìobhadh, bha Clas 3F ag ionnsachadh mu dheidhinn a bhith a’ sgrìobhadh litir.

Chlead sinn an leabhar “Ni Siud a’ Chùis” Thuirt na Crèidheanan airson ar cuideachadh.

San leabhar, dh’fhalbh gach crèidhean air sgàth ‘s nach robh iad toilichte- na crèidheanan bochd! Sgrìobh sinne litrichean gu na crèidheanan a’ dh’fhaighneachd dhaibh am b’urrainn dhaibh tilleadh.

Cuideachd, rinn sinn collages agus buileagan-comhraidh mu dheidhinn gach crèidhean.

Till air ais crèidheanan!

Slàinnte ‘s Sunnd le Mojo

Ann an Clas 3F, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn ar beachd-inntinn.

Bha sinn a’ leantainn an sgeulachd aig Mojo, agus mar a dh’ionnsaich e mu dheidhinn eanchainn.

Dh’ionnsaich Mojo agus C3F gu bheil mearachdan ceart gu leòr ma tha thu ag ionnsachadh!

Bidh ar n-eanchainn a fàs nuair a tha sinn a’ feuchainn air dùbhlan a tha a’ toirt oirnn a bhith ag obair cruaidh. Cuideachd, tha sinn uile math air cuid de rudan agus feumach air tuilleadh eòlas  air rudan eile.

Chan e “Chan urrainn dhuinn seo a dhèanamh.” a bu choir dhuinn a radh, ‘s e…

“Chan urrainn dhomh seo a dhèanamh FHATHAST!”

 

Bòrd nan Deagh Naidheachdan

Ann an Clas 3F, tha bòrd againn airson naidheachdan math a shealltainn. Tha cuid den chlas air bonn no dealbhan a thoirt a-steach airson a’ bhùird.

Mar eisimpleir, bhuanaich Keeva agus Madie bonn airson ball-coise agus bhuanaich Dawid bonn air sgàth ‘s gun deach e cuairt air baidhseagal timcheall baile Ghlaschu fad 54 mìle!! Wow!!

Rinn Mhairi dealbh ÀLAINN aig an taigh a’ tarraing bheachdan bho an leabhar-chlas againn ‘”Nì siud a chùis” thuirt na creidheannan’. Chuir i dath gorm air a’ ghrian gus nach biodh Orains agus buidhe a’ sabaid! Deagh bheachd a’ Mhairi!

 

Fàilte gu am blog aig Clas 3F! :)

Hallo!

An t-seachdain-sa, bha sinne ann an 3F trang ag ionnsachadh tòrr!

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn diofar dhaoine à Alba a tha ainmeil ann an spòrs. Mar eisimpleir, Chris Hoy agus Andy Murray. Smaoinich sinn mu dheidhinn na h-adhbharan a tha sinne gu bhith nar Albanaich ainmeil aon latha.

Chruthaich sinn dìneasaran a’ cleachdadh cumaidhean- nach iad a tha eagalach!

An t-seachdain sa chaidh, rinn sinn flùraichean snog a’ sealltainn na riaghaltean againn. Tha sinn math air a bhith gan leantainn!

Mar sin leat an-dràsta!

Clas 3F

 

Obair Dachaigh aig Clas 6T

Nach toir sibh sùil thairis air dhà no thrì de na h-eisimpleirean de dh’obair dachaigh air leth a rinn Clas 6T an teirm sa.

Leis gun robh sinn ag obair air S.T.E.M agus World of Work, chruthaich a’ mhòr chuid modail àraid agus chuala sinn mu dheidhinn iomadh obair eadar-dhealaichte cuideachd!

Cuideachd, thog sinn bhideo de ar Fèis S.T.E.M. a chuir sinn air dòigh airson Clas 6L is Clas 4D. Seall cho trang ‘s a bha sinn!!

3B73EB91-A692-415D-9871-34A6A8AFBE71

3F – 21.06.19

Litearrachd

Tha sinn air a bhith ag obair cruaidh a’ sgrìobhadh stòiridhean Mgr. Duine, cuiridh sinn crìoch orra an ath sheachdainn. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith gan toirt dhachaigh!

Matamataigs

Ionnsaich sinn mu dhèidhinn bloighean agus chruthaich sinn piotsathan blasta a-mach à pàipear le diofar bloighean de ‘toppings’ airson a’ sealltainn na ionnsaich sinn.

Cùisean Eile

Choinnich sinn ri ar tidsearan airson an ath bhliadhna. Chruthaich sinn iteileagan airson sealltainn beagan mu ar dèidhinn fhèin agus na tha an sgoil a’ ciallachadh dhuinn.

Chaidh sinn air turas dhan Fhèill Aiteachais Rìoghail. Abair gun robh e sgoinneil! Chunnaic sinn gobhairean, eich agus feireadan agus dh’ionnsaich sinn mu dhèidhinn meanbh-bhiastagan. Cuideachd, choinnich sinn ri daoine a dh’innis dhuinn beagan mun obair aca, a bha cuideachd a’ bruidhinn Gàidhlig.

 

3F – 06.06.19

Cànan

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn charactaran agus suidheachaidhean agus chruthaich sinn na suidheachaidhean againn fhèin le bhith cruthachadh cairtean-phuist.

Matamataigs

Rinn sinn barrachd practas le roinneadh ‘s a’ leughadh cheistean a th’ ann an faclan.

Cuideachd, dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ leughadh griod agus mar a tha sinn a’ sgrìobhadh stiùireadhan airson gluasad mun cuairt griod. Le sin, dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ cleachdadh BeeBot! As dèidh beagan obair, mhothaich sinn gun urrainn dhuinn stiùireadh a chur a-steach gus am bith na BeeBots uile a’ dèanamh an aon rud agus chruthaich sinn consairt beag. Seo an dannsa a chruthaich sinn le ceòl. Abair spòrs!

Consairt BeeBot:

70911DC7-DD58-40EE-8401-2AA28A34E939

A bharrachd air sin, chuir sinn an eòlas a th’ againn ris an ionnsachadh a rinn sinn ann an cànan agus chruthaich sinn suidheachaidhean ùra airson ar BeeBotan.

Pròiseact

Mu dheireadh, chuir sinn crìoch air ar pròiseact airson duais an Comann Rìoghail Ceilteach – chruthaich sinn dealbh-balla mòr airson na luachan uile a shealltainn.

Cuideachd, bha sinn fortanach gun d’ thàinig mamaidh Maia a-steach a bhruidhinn ruinn mu dheidhinn an obair aice mar sealbhadair taigh-bìdh. Bhruidhinn i mu dheidhinn na sgilean a dh’fheumas i airson a th’ obair agus fhuair sinn cothrom clàr-bìdh ùr a chruthachadh airson clann. Mmm blasta!

Spòrs S.T.E.M. le Clas 6T

MATAMATAIG

Chleachd sinn protractair airson diofar meudan de cheàrnan a chlàradh.  Chuir sinn dà phìos sellotape còmhla air an làr airson ceàrn a chruthachadh agus thomhais sinn meud gach ceàrn.  An uair sin, air pìos pàipear beag, sgrìobh sinn meud an ceàrn agus an dè seòrsa ceàrn a bh’ ann – mar eisimpleir, ceart-cheàrn.

LITEARRACHD

Dh’ionnsaich sinn an diofar eadar ‘their’, ‘there’ is ‘they’re’.  Cuideachd, rinn sinn an aon rud airson ‘where’, ‘were’, ‘wear’ is ‘we’re’.  A bharrachd air sin, dh’ionnsaich sinn mar a chleachdas sinn asgair agus mar a tha cuid de dh’fhaclan nas giorra.

SPÒRS

Air Dimàirt, dh’obraich sinn cruaidh a’ glachdadh baton relay san doigh cheart agus sàbhailte airson ar sgioba a chumail luath agus airson a bhith cinnteach nach goirticheadh sinn a chèile.

Air Diardaoin, dh’ionnscaich sinn dhan a’ Bh-uas Nic an t-Sagairt mar a chluicheadh i Quidditch agus an uair sin, chluich sinn gèama mòr.

Air Dihaoine, bha cuid aig cluba ruith far an do rinn iad orienteering. Bha aca ri iantraighean a leantainn gu luath.  B’ e rèis agus co-fharpais puingean a bh’ ann.

CUSPAIR

Air Diciadain, chruthaich sinn dens a-mach à stuth bogsa-cluiche.  Bha aig na dens a bhith mòr gu leòr airson an sgioba gu lèir fhaighinn a-steach, dionach agus làidir gu leòr gus buille bho chuibhle dubh a sheasamh.  Chòrd seo ruin gu mòr oir bha e gu math spòrsail ach, gu mi-fhortanach, dh’fhàs an aimsir gu math fliuch!!

LUACHAN

Chlàr sinn bhideo de dh’òran a sgrìobh sinn mu dheidhinn luachan na sgoile ris an fonn, ‘Shotgun’.  Chruthaich sinn cleasan/danns’ airson gach rann.  Bha seo spòrsail oir bha a h-uile duine a’ gaireachdainn còmhla!