C6 31.03.20 Ealain-Art Anamanachd

Cruthaich figear anamadach!
 
​Create an animated figure
 
  • ​Cleachd am bòrd-geal agus am peann-dubh agad
  • Anns gach bogsa, cruthaich dealbh de figear a bhios a’ gluasad
  • ‘S dòcha gun urrainn dhut dealbhan ann an figear anamadach a chruthachadh ann an ‘leabhar-flip’
  • ​Use your whiteboard and black pen
  • In each box, draw a picture of a moving figure
  • Perhaps you can create moving pictures in a ‘flip book’

Search online for ‘flip book animation’ to find lots of new ideas for drawing animated figures!

Ealain/Art

 

Fàilte dhan bhlog ealain againn! 

Lorg pios pàipear no leabhar-sgeidse agus peansail. Cruthaich comharran tonal eadar-dhealaichte bho dhorchadas gu aotromachd air an duilleag.

Le gach deagh dhùrachd,

Mgr McGuire

Tidsear C6G

Welcome to our blog!

Find a piece of paper or sketchbook and a pencil. Try to make many different tonal drawing marks from darkness to lightness on the page.

You might even have a go at making tonal drawings of 3D shapes?

Mr McGuire

 

 

 

Seachdain Spòrsail aig Clas 6G

Ann an Gàidhlig agus litearrachd bha sinn a’ cur dath air na faclan cumanta.

Seo dealbhan:

 

Tha clàr-ama ùr againn cuideachd:

 

 

 

 

 

Air Dihaoine bha dà chluicheadair ball-coise bho sgioba nam ban aig Hibs a’ cèilidh air an sgoil!

Bha an t-seachdain seo cho spòrsail!

 

Alba Àlainn

An t-seachdain seo, bha sinn ag obair air cuspair ùr Alba Àlainn.  Tha sinn an dòchas gum bi e inntinneach air sgàths gun robh e spòrsail aig an toiseach.  Rinn sinn dealabhan is chuir sinn iad air a’ bhalla!

Seo an dealbh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ‘McCoos’

‘S iad na ‘McCoos’ an ionnsachadh as motha a tha air còrdadh riunn air an t-seachdain seo ann an Clas 4B.

Tha sinn ag ionnsachadh mu diofar stoidhlichean ealain luchd-ealain Albannach. Tha sinn air a bhith a’ coimhead air obair Steven Brown.  Chòrd na dealbhan aige de ‘McCoos’ riunn gu mòr oir bha dathan soilleir agus làidir annta. Bhruidhinn sinn ann an dithisean mun cuairt orra agus an uairsin fhuair sinn cothrom na McCoos againn fhìn a dhealbhachadh agus ainm a thoirt dhaibh.  ’S e seo rud a thug oirnn a bhith a’ gàireachdainn gu mòr – na h-ainmean èibhinn a dh’fhaodadh a bhith aca agus na h-àiteannan inntinneach far am faodadh iad a bhith! Chan eil na McCoos air fad builleach ullamh fhathast ach tha ‘sneak peak’ againn dhuibh an seo.  Feuch an tomhais sibh dè na h-ainmean a tha orra?

Blog ùr do c5C

Gu h-inntinneach ann am Faclan Caillte tha sinn a’ dèanamh faclan caillte cuideachd bha sinn a’ dèanamh nòtaichean de na h-eòin a bha uabhasach inntinneach agus bha e spòrsail. Cuideachd bha sinn a’ leughadh stòridh ma dheidhinn a’ chorra-ghritheach gu h-èibhinn leugh sinn e mar ceud turas.

Gu h-iongantach ann an ealain bha sinn a’ dèanamh doirbeagan mìorbhaileach deàrrsaidh le sin bha sinn a’ sgapadh iad mun cuairt a’ chlas. Cò a chreideadh gu bheil doirbeagan cho meanbh gun urrainn dhaibh a dhol nad làimh gu h-inntinneach tha iad ainmeil airson na stiallan aca.

Gu h-inntinneach tha buddies againn bho C2T cuideachd tha iad cho luatha ris a’ ghaoith!  Gu snog bi iad gu math èibhinn, uaireanan bi iad a’ teagasg dhuinn rudan ùra mar geamanan agus cleasan le pàipear. Gu h-èibhinn tha iad uile uabhasach tutagail.

Cò a chreideadh gur e latha latha breith a’ Bh-uas Croall a th’ ann an-diugh, tha tòrr dhaoine, gu fithealaidh air a thoirt càirtean agus preasantan sgoinneil coibhneil dhi.

 

 

       

C4 Dream Catchers

We have been learning how to design and make our own dream catchers. It was a sunny day so we went to the park and collected sticks to start making them. We put the sticks in a criss cross and wrapped the string around them. Then we added the last stick to make a triangle. Then we got some wool and we started to weave the wool around the sticks. This was very tricky! One of us thought ‘it was hard but it was worth it!’

At the end we attached string with feathers and beads to make it look nice. Even though it was tricky, there was a technique to everything and once you knew the technique it was easier.

We were pleased that we finished them just in time for the school fair!

 

C7 -Ealain

Mar a gheall sinn dhuibh an t-seachdain sa chaidh – seo dealbhan den fighe a chruthaich sinn ann an ealain.  Nach iad a tha math!