Seachdain Spòrsail aig Clas 6G

Ann an Gàidhlig agus litearrachd bha sinn a’ cur dath air na faclan cumanta.

Seo dealbhan:

 

Tha clàr-ama ùr againn cuideachd:

 

 

 

 

 

Air Dihaoine bha dà chluicheadair ball-coise bho sgioba nam ban aig Hibs a’ cèilidh air an sgoil!

Bha an t-seachdain seo cho spòrsail!

 

Alba Àlainn

An t-seachdain seo, bha sinn ag obair air cuspair ùr Alba Àlainn.  Tha sinn an dòchas gum bi e inntinneach air sgàths gun robh e spòrsail aig an toiseach.  Rinn sinn dealabhan is chuir sinn iad air a’ bhalla!

Seo an dealbh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ‘McCoos’

‘S iad na ‘McCoos’ an ionnsachadh as motha a tha air còrdadh riunn air an t-seachdain seo ann an Clas 4B.

Tha sinn ag ionnsachadh mu diofar stoidhlichean ealain luchd-ealain Albannach. Tha sinn air a bhith a’ coimhead air obair Steven Brown.  Chòrd na dealbhan aige de ‘McCoos’ riunn gu mòr oir bha dathan soilleir agus làidir annta. Bhruidhinn sinn ann an dithisean mun cuairt orra agus an uairsin fhuair sinn cothrom na McCoos againn fhìn a dhealbhachadh agus ainm a thoirt dhaibh.  ’S e seo rud a thug oirnn a bhith a’ gàireachdainn gu mòr – na h-ainmean èibhinn a dh’fhaodadh a bhith aca agus na h-àiteannan inntinneach far am faodadh iad a bhith! Chan eil na McCoos air fad builleach ullamh fhathast ach tha ‘sneak peak’ againn dhuibh an seo.  Feuch an tomhais sibh dè na h-ainmean a tha orra?

Blog ùr do c5C

Gu h-inntinneach ann am Faclan Caillte tha sinn a’ dèanamh faclan caillte cuideachd bha sinn a’ dèanamh nòtaichean de na h-eòin a bha uabhasach inntinneach agus bha e spòrsail. Cuideachd bha sinn a’ leughadh stòridh ma dheidhinn a’ chorra-ghritheach gu h-èibhinn leugh sinn e mar ceud turas.

Gu h-iongantach ann an ealain bha sinn a’ dèanamh doirbeagan mìorbhaileach deàrrsaidh le sin bha sinn a’ sgapadh iad mun cuairt a’ chlas. Cò a chreideadh gu bheil doirbeagan cho meanbh gun urrainn dhaibh a dhol nad làimh gu h-inntinneach tha iad ainmeil airson na stiallan aca.

Gu h-inntinneach tha buddies againn bho C2T cuideachd tha iad cho luatha ris a’ ghaoith!  Gu snog bi iad gu math èibhinn, uaireanan bi iad a’ teagasg dhuinn rudan ùra mar geamanan agus cleasan le pàipear. Gu h-èibhinn tha iad uile uabhasach tutagail.

Cò a chreideadh gur e latha latha breith a’ Bh-uas Croall a th’ ann an-diugh, tha tòrr dhaoine, gu fithealaidh air a thoirt càirtean agus preasantan sgoinneil coibhneil dhi.

 

 

       

C4 Dream Catchers

We have been learning how to design and make our own dream catchers. It was a sunny day so we went to the park and collected sticks to start making them. We put the sticks in a criss cross and wrapped the string around them. Then we added the last stick to make a triangle. Then we got some wool and we started to weave the wool around the sticks. This was very tricky! One of us thought ‘it was hard but it was worth it!’

At the end we attached string with feathers and beads to make it look nice. Even though it was tricky, there was a technique to everything and once you knew the technique it was easier.

We were pleased that we finished them just in time for the school fair!

 

C7 -Ealain

Mar a gheall sinn dhuibh an t-seachdain sa chaidh – seo dealbhan den fighe a chruthaich sinn ann an ealain.  Nach iad a tha math!

 

 

C4 Art

We have started a new topic in art. We are drawing Betta fish and we are using oil pastels to colour them. We were practising blending the pastels to make different shades. We chose a picture of a fish and we were trying to copy the different colours to make ours look realistic. The main thing we are learning about in this topic is colour.

We also learned facts about the Betta fish. They can breath out of water for long periods, they are very territorial so they also get called Fighting Fish and they are known for their bright colours. They are very intelligent fish. The male fish look after the eggs until they hatch and they are very protective of the eggs.

C7 – Expressive Arts

Topic: WORLD of WORK

In Art and Design P7s have been looking at the weaving industry in Scotland.

Pupils have looked at a basic history of weave and the weaving process.  P7s have also had great fun making their own weaves! There have been some fantastic results! Visit our blog next week to see some of our finished products!

 1. Firstly pupils learned about looms and how to make their own loom using recycled materials.

2. Then pupils have experimented with different yarns and wools exploring how these can affect the look and texture of a weave.

3. Pupils have also experimented with recycled fabrics and tassel techniques.

4. Pupils have developed skills in the visual element of pattern and colour.

Responses from P7 Pupils 

‘I really enjoyed it! I have learnt a bit about a history of weave and it is fun!’

‘During the project I have started to practise my own weaves at home aswell!’

C4H Art and Maths

Art

Today in art we were making the feathers for our birds of paradise. We had made a lot of detailed designs on pieces of paper using pastels, paint, ink and scratch art and they were very colourful. This week we had to cut feathers out of our coloured paper.

Maths

We were learning about Grid References so that we can read maps! We learned that you have to read along the corridor and up the stairs!

We have just started to learn about fractions and to practise, we were colouring in a given amount and writing a fraction to match an amount. We are learning to read and write fractions. The number on the bottom of a fraction is called the denominator and it tells you how many equal parts the thing has been divided in to. The number on the top of the fraction is called the numerator and it tells us how many of the equal parts we have.