C1P 20.05.21

Seachdain mhath air a bhith againn. Tha ar lusan a’ fàs anns a’ chlas agus tha sinn air a bhith trang cuideachd.

Ann am matamataig bha sinn a’ cruthachadh buidheanan co-ionnan agus a’ cunntadh a h-uile dàrna àireamh. Le topaig tha sinn a’ cleachdadh diofar bhuinn-airgid gus rudan a cheannach.

Cluich aig an taigh cuideachd: https://www.topmarks.co.uk/money/toy-shop-money

 

Digital Learning Week Scotland 11th-17th May

 

National Digital Learning Week is a week-long event run by Education Scotland. Throughout the week pupils were encouraged to use digital technology during their lessons and when sharing their learning.  Here’s just a selection of work some classes of how some classes have used technology in their lessons.

C1P 13.05.22

Seachdain shnog air a bhith againne. Bha sinn trang againn, tha pònairean-circe air a bhith againn anns an toughtray, a air spòrs is abair bùrach!

tha sinn a’ leughadh Seoc agus a’ Chraobh Phònair is sgrìobh sinn mapa-sgeulachd an t-seachdain. A bharrachd air a sin sgrìobh sinn ar faclan cumanta ann an dòighean spòrsail.

Chuir sinn bharrachd sìol an t-seachdain a-muigh san raon-cluiche is chuir sinn air dòigh deuchdainnean fàs cuideachd.

C1P 6.5.22

Seachdain goirid ach spòrsail air a bhith againn. Rinn a’ chlas maistreadh is dh’ith iad dobhrach a dh’fhàs sinn le ìm a chruthaich iad air arain-coirce.


a bharrachd air a sin dh’obraich sinn air faclan cumanta – ag, an, am, mar, na, mo agus sgrìobh sinn àireamhan.

C1P 29.04.22

Abair seachdain air ais air a bhith againn, is sinne cho toilichte a bhith còmhla a-rithist.  Thòisich sinn cuspairean ùra – is e airgeaed a’ chuspair ùr matamagaig againn is dh’ionnsaich sinn an-diugh ma dheidhin 1sg, 2sg, 5sg agus 10sg.  Thòisich sinn cuspair ùr againn Fàs.  Chuir sinn sìol ann an ùir agus tha sìol cress againn a’ fàs cuideachd.  Abair spòrs air a bhith ann gan sgrùdadh fo phrosbaig.  Na b’ fheàrr buileach chaidh sinn a-mach dhan phàirc an-dè sa ghrian gus rudan beò a’ fàs aithneachadh.  Cho sònraichte math!

C1p have a wonderful week playing together after our holidays.  Excitingly we’ve begun several new topics – we began learning about money today, recognising coins and on Wednesday we began our new topic on plants and growth.  The children are absolutely loving looking at cress seeds germinating under a magnifying class and we all got a shot of planting a need in soil this week.  Best of all we took a trip in the sunshine yesterday to the park to spot all the new life growing.

C1 Edinburgh Local Mòd/Mòd ionadail Dhùn Èideann

The Edinburgh Local Mòd is taking place on 27th and 28th May this year and C1 are busy practising a poem and song which they could perform in the competition.

The Edinburgh Local Mòd is a celebration of Gaelic culture in the city, where there are numerous competitions you can enter to read, sing, play, recite poetry, create art and write stories and poems.  Full syllabus of competitions can be read here: https://www.edinburghlocalmod.com/uploads/7/2/0/6/72063077/edinburgh_local_mod_syllabus_and_rules_2022.pdf

The deadline for children to enter is Friday 29th April,  the end of the first week back after the Easter break.

If you would like your child to take part in the local Mòd you will need to enter your child into competitions. More information can be found on the Edinburgh Local Mòd website. https://www.edinburghlocalmod.com/

Bàrdachd C1 for competition J13:  ‘Tha Bòtannan Dearg aig Màiri’ P1-2 bardachd 2022 and here is a recording:

‘Tha Bòtannan Dearg aig Màiri’

Please note that children can recite any Gaelic poem of their choice but this is the poem we are learning in class.

Song for competition J01:  Mo chorragan and here is a recording:

Children can sing any Gaelic song of their choice but this is the song we are learning in class.

 

C1P 18.03.22

B’ e an-diugh an latha mu dheireadh air an sgeulachd Òireach agus na Trì Mathain.  Rinn sinn drama is mhadainn is chuir sinn an sgeulachd air òrdugh.

Tha an clas air crìoch a chuir air na fuaimean singilte a-nis.  Ma tha thu airson barrachd a dhèanamh leis na fuaimean singilte aig an taigh seo bhidio de gach fuaim agus gnìomh; https://www.youtube.com/watch?v=vozcc8uPUVs

Ann am matamataig tha sinn ag obair air a bhith ag aithneachadh àireamhan agus dhan chur an òrdugh bho 0-30.

Today was our last day working on Òireach agus na Trì Mathain.  We performed the story for the class today and placed the story in order.

C1P have completed their single sounds now.  If you’d like to do more work on these at home here is a wee video with them all: https://www.youtube.com/watch?v=vozcc8uPUVs

In maths we are busy recognising numerals, placing 0-30 in order and working on holding numbers in our heads as we count on.

Clas 1 Purapaidh 11.03.22

Is e Diahoine a th’ ann a-rithist is bha clas gu math beag againn an-diugh.   Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh ainmean buill-aodainn anns a’ Ghaidhlig agus a’ cruthachadh aodainn eibhinn.

We’ve had a very wee class this week.  We’ve been learning the Gaelic names for parts of the face and creating silly faces.

C1P 04.03.22

Chunnaic C1P taisbeanadh aig C6 an-diugh.  Dh’ionnsaich iad ma dheidhin Grace O’Malley an reupadair-mara ainmeil is rinn iad òran ma deidhinn oir is e Latha Mòr nan Bàn a th’ ann Diluain.

Dh’ionnsaich C1 mu bhith gan cumail fhèin sàbhailte le taic bho Pantosauraus: https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/support-for-parents/pants-underwear-rule/ abair gun do chòrd an t-òran riutha!

A bharrachd air a sin bha a’ chlas ag ionnsachadh ainmean buill-cuirp sa Ghàidhlig, àireamhan a’ dèanamh ann an dòighean dhiofraichte le corragan, a’ cur àireamhan ann an ordugh, a’ cuthachadh mapa-sgeulachd agus na fuaimean e agus è.

C1P had the joy  of being the audience for C6’s pirate performance in the playground this morning.  They had been learning about Grace O’Malley the pirate queen for International Women’s Day.

This week C1 were learning how to keep themselves safe with help from Pantosauraus, they absolutely loved the song which you can watch at home here:

In other news we’ve been learning parts of the body in Gaelic, making numbers in different ways on our fingers, putting numbers in order, creating a story map and the sounds e agus è.

25.02.21 C1P

An t-seachdain, thòisich sinn an sgeulachd ur againn – Òireach agus na Trì Mathain agus chruthaich sinn ceistean ‘carson’ ma dheidhinn. Carson a bha Òireach a’ coiseachd a’ steach dhan taigh, ag ithe brochan, a’ suidhe san t-seithear agus a’ cadal anns an leabaidh?  Carson gu dearbh?  Tha c1P den bheachd gu bheil i gòrach, Òireach gòrach!

A bharrachd air a sin rinn sinn sgilean co-òrdanachadh sùil/làmh le Mgr Angell ann an spòrs, thòisich sinn cuspair ùr againn air ‘Ar Bodhaig’ agus rinn sinn na fuaimean u agus ù. Chuir sinn crìoch air co-chothromachd le bhith a’ cruthachadh pàtrain agus a’ peantadh dealain-dè.

Abair seachdain trang!

We’ve been awfully busy this week in C1P, we began our new text Òireach agus na Trì Mathain agus we asked ‘carson’ questions about the text.  We also began our new topic on ‘Ar Bodhaig’.  We finished up our symmetry topic by creating patterns and painting butterflies.  Mr Angell took us for sports where we worked on hand eye co-ordination.  We also learnt the sounds u agus ù.