Clas 1G A’ tòiseachadh san sgoil | Starting school

Seo sgeulachd as urrainn dhut a leughadh còmhla ri do phàiste. Tha e a ’toirt mòran fiosrachaidh mu cò ris a bhios an clas aca coltach, an tidsear aca, agus mar a bhios cùisean nuair a thilleas sinn don sgoil.  Tha dà dhreach ann, aon sa Ghàidhlig agus am fear eile sa Bheurla.

Here is a story you can read together with your child. It gives lots of information about what their class will be like, their teacher, and how things will be when we return to school.  There are two versions, one in Gaelic and the other in English.

Gaelic version:  C1G a’ toiseachadh san sgoil

English version: C1G starting P1

Tòrr Spòrs airson an t-seachdain mu dheireadh!!

Madainn mhath,

Tha mi an dòchas gu robh deireadh-seachdain spòrsail agaibh uile.

Tha sinn a-nis air an t-seachdain mu dheireadh dhan pròisect eadar-ghluasaid againn a tha co-cheangailte ris an leabhar ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan’ le Michael Rosen.

Anns an lince gu h-ìosal lorgaidh sibh lince gu an PowerPoint airson seachdain 6. Anns an PowerPoint lorgaidh sibh   beachdan air rudan inntinneach a dh’fhaodach sibh dèanamh airson an pròisect eadar-ghluasad againn an t-seachdain seo.

Tha mi an dòchas gu bheil an pròisect eadar-ghluasad seo air còrdach ribh.

Chì sibh nach eil cliath ionnsachaidh againn an t-seachdainn seo. Tha sinn a’dol a dhèanamh tòrr rudan spòrsail gach latha an t-seachdain seo an aite an cliath!

Seall air dè a bhios a thachairt:

Diluain –     Power Point le seachdain 6 den Phròisect eadar-ghlusaid

Dimàirt-     Là Spòrs na Sgoil-àraich

Diciadain – Là Mòr nan Òran

Diardaoin – Latha Mòr nan Sgeulachdan

Dihaoine – Cuirm-chunuic Ioma-chultarach na Mathain

Le dùrachdan,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

 

 

 

Good Morning,

I hope that you all had a lovely weekend.

We have now reached the last week of our Bear Hunt Transition Project, which was linked to the book ‘We are going on a Bear Hunt’ by Michael Rosen.

In the link below you will find a Bilingual PowerPoint slide for Week 6 of our transition project. I hope that you find this week’s  activities fun t and that you have enjoyed the transition project.

You will notice that I have not linked a learning grid for this week. As it is the last week of term we will be posting fun daily events instead.

Have a look at what will be happening in sgoil-àraich this week!

Monday –               PowerPoint with  Wk 6  of Bear                                            Hunt activities

Tuesday –             Sgoil-àraich Sports Day

Wednesday –    Gaelic Songs Day

Thursday –         Gaelic Stories Day

Friday –               A multi-cultural Teddy Bears Picnic

 

We hope that you have a fun week!

 

Le dùrachdan,

 

Mrs Reid

 

Bear Hunt Weekly bilingual Slides week 6

 

 

Proiseact-Eadar Ghluasad s/t-15.06.20

Madainn mhath,

Tha mi an dòchas gu robh deireadh-seachdain spòrsail  agaibh uile.

Tha sinn a-nis air seachdain  5 dhan pròisect eadar-ghluasad againn a tha co-cheangailte ris an leabhar ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan’ le Michael Rosen.

Anns an lince lince gu h-ìosal lorgaidh sibh   tòrr beachdan air rudan inntinneach a dh’fhaodach sibh dèanamh airson ionnsachadh agus cluich aig an taigh airson  an pròisect eadar-ghluasad againn an t-seachdain seo.

Tha mi an dòchas gu bheil an  pròisect eadar-ghluasad seo a’ còrdach ribh.

Le dùrachdan,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

 

 

Good Morning,

I hope that you all had a lovely weekend.

We are now on week  5 of our Bear Hunt transition project which is all based around the story ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan / We are Going on a Bear Hunt ‘ by Michael Rosen.

In the link below you will find this week’s learning grid which is filled with lots of new play  ideas for you to try at home. These are all  based around our Bear Hunt transition project. There is also a link to The bilingual PowerPoint slides  which shows us  the activities that all the boys and girls in Edinburgh will be working on this week.

I Hope that you are all enjoying the Bear Hunt transition project and that you are having fun at home with your bears!

Le dùrachdan,

Mrs Reid

Sgoil-araich Home Learning 15.06.20-1

Bear Hunt Weekly Bilingual Slides week 5