Clas Uaine

Tha Clas 1 Uaine air a bhith ag ionnsachadh cò ris a tha àireamhan 0-10 coltach.  Tha sinn air a bhith a ‘ cleachdadh geama eadar-ghnìomhach gus ar cuideachadh le bhith eòlach air na h-àireamhan. Seo an ceangal; https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/teddy-numbers  

Tha an clas cuideachd ag ionnsachadh làithean na seachdain. Tha an t-òran seo gan cuideachadh leis an cuidionnseachaidhhttps://www.youtube.com/watch?v=e10vDyGtWg0  

 ’S e còig àireamh na seachdain. 

 

The class have been learning to know what the numbers 0-10 look like. We have been doing this game to help us recognise the numbers; https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/teddy-numbers  

 The class have also been learning the days of the week. This song is helping us with our learning; https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/teddy-numbers  

 Our number of the week this week is five.   

Clas 1 Uaine

Tha clas 1 Uaine air a bhith ag ionnsachadh gus cunntadh air adhart agus air ais bho 0-10. Cleachdaidh sinn an t- òran ‘Deich Iasg Beaga’gus cuideacheach le cunntadh. Seo an ceangal; https://www.youtube.com/watch?v=ndzzL3DgqGo 

Tha an clas cuideachd air a bhith ag ionnsachadh pàtran domino bho 0-6. Bidh sinn a dèanamh barrachd mu phàtrain domino an t-seachdain seo.  

An t-seachdain seo tha an clas a’ dèanamh an sgeulachd ‘An Tuineap Mòr’. Seo an ceangal le sgeulachd; https://www.gaelic4parents.com/maoilios/read-aloud/storyworlds-series-one

The class have been learning how to count forwards and backwards from 0-10. We will use the song Deich Iasg Beaga to help our learningHere is the linkhttps://www.youtube.com/watch?v=ndzzL3DgqGo 

The class are also learning to recognise domino patterns from 0-6. We will do more on this next week.  

Next week the class are doing the story of An Tuineap Mòr. Here is the link to the story with the audio filehttps://www.gaelic4parents.com/maoilios/read-aloud/storyworlds-series-one 

An t-seachdain seo ann an clas 1

An t-seachdain seo, bha Clas 1 ag ionnsachadh mu dheidhinn àireamhan agus a’ cunntadh aìreamhan agus dotagan.  
Chluich sinn geama a’ cleachdadh dìsnean gus am bi sinn a’ cunntadh agus ag aithneachadh pàtraidìsneanNuair a fhuair cuideigin na dìsnean, chunnt iad cia mheud dotag a bh’ ann.  
Auairsin, leum a h-uile duine air an t-sùimBha cho e spòrsail agus  chòrd e ris a h-uile duine 

Clas 1U A’ toiseachadh san sgoil Starting school

Seo sgeulachd as urrainn dhut a leughadh còmhla ri do phàiste. Tha e a ’toirt mòran fiosrachaidh mu cò ris a bhios an clas aca coltach, an tidsear aca, agus mar a bhios cùisean nuair a thilleas sinn don sgoil.  Tha dà dhreach ann, aon sa Ghàidhlig agus am fear eile sa Bheurla.

Here is a story you can read together with your child. It gives lots of information about what their class will be like, their teacher, and how things will be when we return to school.  There are two versions, one in Gaelic and the other in English.

C1U starting P1 (ENG) (2)

C1U a’ toiseachadh san sgoil (GA) (2)

Tòrr Spòrs airson an t-seachdain mu dheireadh!!

Madainn mhath,

Tha mi an dòchas gu robh deireadh-seachdain spòrsail agaibh uile.

Tha sinn a-nis air an t-seachdain mu dheireadh dhan pròisect eadar-ghluasaid againn a tha co-cheangailte ris an leabhar ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan’ le Michael Rosen.

Anns an lince gu h-ìosal lorgaidh sibh lince gu an PowerPoint airson seachdain 6. Anns an PowerPoint lorgaidh sibh   beachdan air rudan inntinneach a dh’fhaodach sibh dèanamh airson an pròisect eadar-ghluasad againn an t-seachdain seo.

Tha mi an dòchas gu bheil an pròisect eadar-ghluasad seo air còrdach ribh.

Chì sibh nach eil cliath ionnsachaidh againn an t-seachdainn seo. Tha sinn a’dol a dhèanamh tòrr rudan spòrsail gach latha an t-seachdain seo an aite an cliath!

Seall air dè a bhios a thachairt:

Diluain –     Power Point le seachdain 6 den Phròisect eadar-ghlusaid

Dimàirt-     Là Spòrs na Sgoil-àraich

Diciadain – Là Mòr nan Òran

Diardaoin – Latha Mòr nan Sgeulachdan

Dihaoine – Cuirm-chunuic Ioma-chultarach na Mathain

Le dùrachdan,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

 

 

 

Good Morning,

I hope that you all had a lovely weekend.

We have now reached the last week of our Bear Hunt Transition Project, which was linked to the book ‘We are going on a Bear Hunt’ by Michael Rosen.

In the link below you will find a Bilingual PowerPoint slide for Week 6 of our transition project. I hope that you find this week’s  activities fun t and that you have enjoyed the transition project.

You will notice that I have not linked a learning grid for this week. As it is the last week of term we will be posting fun daily events instead.

Have a look at what will be happening in sgoil-àraich this week!

Monday –               PowerPoint with  Wk 6  of Bear                                            Hunt activities

Tuesday –             Sgoil-àraich Sports Day

Wednesday –    Gaelic Songs Day

Thursday –         Gaelic Stories Day

Friday –               A multi-cultural Teddy Bears Picnic

 

We hope that you have a fun week!

 

Le dùrachdan,

 

Mrs Reid

 

Bear Hunt Weekly bilingual Slides week 6

 

 

Proiseact-Eadar Ghluasad s/t-15.06.20

Madainn mhath,

Tha mi an dòchas gu robh deireadh-seachdain spòrsail  agaibh uile.

Tha sinn a-nis air seachdain  5 dhan pròisect eadar-ghluasad againn a tha co-cheangailte ris an leabhar ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan’ le Michael Rosen.

Anns an lince lince gu h-ìosal lorgaidh sibh   tòrr beachdan air rudan inntinneach a dh’fhaodach sibh dèanamh airson ionnsachadh agus cluich aig an taigh airson  an pròisect eadar-ghluasad againn an t-seachdain seo.

Tha mi an dòchas gu bheil an  pròisect eadar-ghluasad seo a’ còrdach ribh.

Le dùrachdan,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

 

 

Good Morning,

I hope that you all had a lovely weekend.

We are now on week  5 of our Bear Hunt transition project which is all based around the story ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan / We are Going on a Bear Hunt ‘ by Michael Rosen.

In the link below you will find this week’s learning grid which is filled with lots of new play  ideas for you to try at home. These are all  based around our Bear Hunt transition project. There is also a link to The bilingual PowerPoint slides  which shows us  the activities that all the boys and girls in Edinburgh will be working on this week.

I Hope that you are all enjoying the Bear Hunt transition project and that you are having fun at home with your bears!

Le dùrachdan,

Mrs Reid

Sgoil-araich Home Learning 15.06.20-1

Bear Hunt Weekly Bilingual Slides week 5