[C3F 3.4.2020] Obair Agaibh agus Laithean Saora

A-rithist, tha e air a bhith cho math dealbhan den obair agaibh fhaicinn. Tha sinn an dòchas gu bheil an obair a’ còrdadh riubh.

Tha sinn an dòchas gum bith làithean-saora mìorbhaileach agaibh, agus gu lorg sibh tòrr dhòighean airson spòrs is fois a ghabhail.

Le gaol, 

A’ Bh-uas Wight agus A’ Bh-uas Watson

Again, it has been so good to see the work you have done – we hope you have been enjoying it!

Now, we hope that you have wonderful holidays and that you find lots of ways to have fun and relax.

With love,

A’ Bh-uas Wight agus A’ Bh-uas Watson

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa | We want make home learning better for you. 

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa.  Tha sinn airson ur beachdan fhaighinn mun ionnsachadh a tha sibh air a bhith a’ dèanamh aig an taigh. Nach lìon sibh an ceisteachan gus ur beachdan innse. Cha toir e ach beagan mhionaidean. Tapadh leibh!
 
We want make home learning better for you.  To do this we are looking to hear about your experiences learning at home.  Take a few minutes to fill in our survey.  Thank you!
 
 
 
Tapadh leibh! – Thank you!
 

[C3 2.4.20] Diardaoin | Thursday

Madainn mhath C3,

‘S e Diardaoin an 2rna latha den Ghilean a th’ ann.  Lorgaidh sibh an obair agaibh airson an latha gu h-ìosal. Cuimhnich gum bi , bidh Linda NicLeòid a’  dèanamh sgeulachdan is òrain Ghàidhlig air seanail  Youtube Comhairle nan Leabhraichean aig 10:30m.  Nach gabh sibh sùil air.  https://www.youtube.com/channel/UCcs3ixKQP3lpMekE7Qsyp5w

Gur math a thèid leibh!

Bho thidsearan C3

Good morning C3,

It’s Thursday the 2nd of April.  You can find your daily activities linked below.  Don’t forget that Linda Macleod will be sharing Gaelic songs and stories live on the Comhairle nan Leabhraichean channel live at  today 10:30am.  https://www.youtube.com/channel/UCcs3ixKQP3lpMekE7Qsyp5w

Good luck,

From the C3 teachers

C3 Daily Activities 2.4.20

[C3 1.4.20] Diciadain | Wednesday

Madainn mhath,

Ciamar a tha sibh an-diugh? Tha sinn ann am mìos ùr: ‘s e a’ chiad latha den Ghiblean a th’ ann. Cuideachd, ‘s e ‘Latha na Gogaireachd a th’ ann agus bidh daoine a’ dèanamh plòidh air a chèile. An urrainn dhut rud gòrach no èibhinn a dhèanamh an-diugh?

Lorgaidh sibh an obair agaibh airson an latha gu h-ìosal.

Tioraidh an dràst’

Tidsearan C3

Good morning,

How are you today? We are now in a new month: today is the 1st of April.  It’s also April Fool’s day and people often play pranks on eachother.  Can you think of something funny or silly you could do today?

Please find your daily activities below. There is also a file linked to a listening and talking task- details are provided in the daily activity pack.

Bye for now,

C3 Teachers

Listening & Talking 1 C3 Daily Activities 1.4.20

[C3 31.3.20] Dimàirt | Tuesday

Madainn mhath Clas 3.

Fàilte air ais. Tha sinn an dòchas gun deach leibh gu math leis an obair a bh’ agaibh an dè.   ‘S e Dimàrt an 31mh latha den Mhàirt a th’ ann an-duigh- an latha mu dheireidh den mhìos!  Lorgaidh sibh obair an latha an seo agus cuimhnichibh gun deach obair an t-seachdain anns a’ bhlog an-dè.  Deagh latha dhaibh uile.

Bho thidsearan C3

Good morning,

Welcome back. We hope got on well with yesterday’s work.  Today is Tuesday the 31st March- the last day of the month! You can find today’s activities below and remember the weekly activities were posted in yesterday’s blog.  Have a good day.

From,  the C3 teachers

C3 Daily Activities 31.3.20

C3F Dubhlan Sumdog/Sumdog Challenge 30.3.20

Is math a rinn sibh air dubhlan Sumdog an t-seachdain sa chaidh!  ‘S e Maddie a thainig a-mach air mullach.  Deagh obair Maddie!  Tha dubhlan ur againn a’ toiseachadh an-diugh air sgilean iomadachadh.  

Well done on the Sumdog Division Revision Challenge last week, thank you for taking part.  Maddie came out top of the board, well done Maddie!  Don’t worry if you missed it because we have set you a brand new challenge this week.  This week we are focusing on multiplication.  Good luck 3F!  Log in to your Sumdog account to see the challenge.  

[C3 – 26.3.20] Diardaoin | Thursday

Madainn mhath C3,

Ciamar a tha sibh an-duigh?  ‘S e Diardaoin an 26mh latha den Mhàirt a th’ ann.  Lorgaidh sibh an obair agaibh airson an latha gu h-ìosal. An-diugh is a h-uile Diardaoin aig 10.30m, bidh Linda NicLeòid a’  dèanamh sgeulachdan is òrain Gh àidhlig air seanail  Youtube Comhairle nan Leabhraichean.  Nach gabh sibh sùil air.  https://www.youtube.com/channel/UCcs3ixKQP3lpMekE7Qsyp5w

Gur math a thèid leibh!

Bho thidsearan C3

Good morning C3

How are you all today? It’s Thursday the 26th March.  You can find today’s work below. Starting today and each Thursday at 10.30am Linda MacLeod will be posting a story and song to join in with on the Gaelic Books Council YouTube channel. https://www.youtube.com/channel/UCcs3ixKQP3lpMekE7Qsyp5w     Tune in and enjoy!

From the C3 teachers

Daily Activities 26.3.20