Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa | We want make home learning better for you. 

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa.  Tha sinn airson ur beachdan fhaighinn mun ionnsachadh a tha sibh air a bhith a’ dèanamh aig an taigh. Nach lìon sibh an ceisteachan gus ur beachdan innse. Cha toir e ach beagan mhionaidean. Tapadh leibh!
 
We want make home learning better for you.  To do this we are looking to hear about your experiences learning at home.  Take a few minutes to fill in our survey.  Thank you!
 
 
 
Tapadh leibh! – Thank you!
 

[C3 2.4.20] Diardaoin | Thursday

Madainn mhath C3,

‘S e Diardaoin an 2rna latha den Ghilean a th’ ann.  Lorgaidh sibh an obair agaibh airson an latha gu h-ìosal. Cuimhnich gum bi , bidh Linda NicLeòid a’  dèanamh sgeulachdan is òrain Ghàidhlig air seanail  Youtube Comhairle nan Leabhraichean aig 10:30m.  Nach gabh sibh sùil air.  https://www.youtube.com/channel/UCcs3ixKQP3lpMekE7Qsyp5w

Gur math a thèid leibh!

Bho thidsearan C3

Good morning C3,

It’s Thursday the 2nd of April.  You can find your daily activities linked below.  Don’t forget that Linda Macleod will be sharing Gaelic songs and stories live on the Comhairle nan Leabhraichean channel live at  today 10:30am.  https://www.youtube.com/channel/UCcs3ixKQP3lpMekE7Qsyp5w

Good luck,

From the C3 teachers

C3 Daily Activities 2.4.20

[C3 1.4.20] Diciadain | Wednesday

Madainn mhath,

Ciamar a tha sibh an-diugh? Tha sinn ann am mìos ùr: ‘s e a’ chiad latha den Ghiblean a th’ ann. Cuideachd, ‘s e ‘Latha na Gogaireachd a th’ ann agus bidh daoine a’ dèanamh plòidh air a chèile. An urrainn dhut rud gòrach no èibhinn a dhèanamh an-diugh?

Lorgaidh sibh an obair agaibh airson an latha gu h-ìosal.

Tioraidh an dràst’

Tidsearan C3

Good morning,

How are you today? We are now in a new month: today is the 1st of April.  It’s also April Fool’s day and people often play pranks on eachother.  Can you think of something funny or silly you could do today?

Please find your daily activities below. There is also a file linked to a listening and talking task- details are provided in the daily activity pack.

Bye for now,

C3 Teachers

Listening & Talking 1 C3 Daily Activities 1.4.20

[C3 31.3.20] Dimàirt | Tuesday

Madainn mhath Clas 3.

Fàilte air ais. Tha sinn an dòchas gun deach leibh gu math leis an obair a bh’ agaibh an dè.   ‘S e Dimàrt an 31mh latha den Mhàirt a th’ ann an-duigh- an latha mu dheireidh den mhìos!  Lorgaidh sibh obair an latha an seo agus cuimhnichibh gun deach obair an t-seachdain anns a’ bhlog an-dè.  Deagh latha dhaibh uile.

Bho thidsearan C3

Good morning,

Welcome back. We hope got on well with yesterday’s work.  Today is Tuesday the 31st March- the last day of the month! You can find today’s activities below and remember the weekly activities were posted in yesterday’s blog.  Have a good day.

From,  the C3 teachers

C3 Daily Activities 31.3.20

[C3S 27.3.20] Dihaoine | Friday

Feasgar math dhaibh uile,

‘S e Dihaoine a th’ ann! Bha mi uabhasach toilitche an-duigh nuair a dh’ fhosgail mi na post-dealain agam agus chunnaic mi an obair a tha sibh air a dheànamh an t-seachdain-sa. Mòran taing  airson  seo a thoirt thugam agus tapadh leibh airson a bhith ag obair cruaidh san dòigh ùr a tha seo. Thoiribh sùil air feadhainn de na dealbhan a tha mi air fhaighinn bhuaibh.

Continue reading “[C3S 27.3.20] Dihaoine | Friday”

[C3 – 26.3.20] Diardaoin | Thursday

Madainn mhath C3,

Ciamar a tha sibh an-duigh?  ‘S e Diardaoin an 26mh latha den Mhàirt a th’ ann.  Lorgaidh sibh an obair agaibh airson an latha gu h-ìosal. An-diugh is a h-uile Diardaoin aig 10.30m, bidh Linda NicLeòid a’  dèanamh sgeulachdan is òrain Gh àidhlig air seanail  Youtube Comhairle nan Leabhraichean.  Nach gabh sibh sùil air.  https://www.youtube.com/channel/UCcs3ixKQP3lpMekE7Qsyp5w

Gur math a thèid leibh!

Bho thidsearan C3

Good morning C3

How are you all today? It’s Thursday the 26th March.  You can find today’s work below. Starting today and each Thursday at 10.30am Linda MacLeod will be posting a story and song to join in with on the Gaelic Books Council YouTube channel. https://www.youtube.com/channel/UCcs3ixKQP3lpMekE7Qsyp5w     Tune in and enjoy!

From the C3 teachers

Daily Activities 26.3.20

Diciadain 25.3.20 | Wednesday 25.3.20

Madainn mhath Clas 3.

Fàilte air ais. Tha sinn an dòchas gun deach leibh gu math leis a’ chiad latha de dh’ionnsachadh san dachaigh.   ‘S e Diciadain an 25mh latha den Mhàirt a th’ ann an-duigh.  Lorgaidh sibh obair an latha an seo agus cuimhnichibh gun deach obair an t-seachdain anns a’ bhlog an dè.  Deagh latha dhaibh uile.

Bho thidsearan C3

Good morning,

Welcome back. We hope your first day of home learning went well.  Today is Wednesday the 24th March. You can find today’s activities below and remember the weekly activities were posted in yesterday’s blog.  Have a good day.

From,  the C3 teachers

Daily Activities 25.3.20

Dimàirt 24.3.20 | Tuesday 24.3.20

Fàilte chun achiad bhlog ionnsachadh dachaigh againn! An-diugh ‘s e Dimàirt an 24mh latha den Mhàirt a th’ ann.  Cò ris a tha an t-sìde coltach far a bheil thu fhèin an-diugh? Tha sinn gar n-ionndrainn agus tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math. Anns a bhlog an-diugh, lorgaidh sibh grid ionnsachaidh airson na seachdain agus obair matamataigs agus litearrachd airson an lathaTha sinn an dòchas gum bi tòrr spòrs agaibh leis an obairTìoraidh an-dràst’,   

Bho thidsearan C3 

Welcome to our first home learning blog! Today is Tuesday 24th March.  What is the weather like where you are today? We miss you all and hope you are well.  In today’s blog, you can find the learning grid for the week and maths and literacy activities for the day.  We hope you have fun with the tasks. Bye for now, 

From the C3 teachers  

C3 Home learning Grid 23.3.20 Daily Activities 24.3.20

Daily Activities 24.3.20