Spòrs le Matamataigs

An duigh, bha C3S a cleachdadh na iPads airson ‘Hit the Button’ a chluich.  Tha sinn a’ fàs nas luaithe le uiread 2, 3, 4, 5 agus 10. Faodaidh sibh seo fheuchainn aig an taigh:

www.https//topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

Sgoil Coille

 

Chòrd Sgoil Coille ri Clas 3S gu mòr! Thog sinn taighean airson daoine beaga agus air ar son fhìn.  Bha tòrr spòrs againn a’ dèanamh cùirsean cnap-starraidh le ròpan. Aig deireadh gach seisean, fhuair sinn deoch teatha agus aran-coirce le mìl. Ium Ium! Mìle taing do Lucy airson Sgoil Choille a stùireadh.